สารพันปัญหาภาษีจาก Case จริงเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภ.ง.ด. 54 , ภ.พ. 36)

รหัสหลักสูตร : 21/8313

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สารพันปัญหาภาษีจาก Case จริงเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
(ภ.ง.ด. 54 , ภ.พ. 36)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• การออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (Non – Resident Withholding
Tax Certificate)
• การใช้ภาษีซื้อจากใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร (ภ.พ.36)

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. 10 ประเด็นปัญหาการจ่ายเงินให้ต่างประเทศเกี่ยวกับประเภทเงินได้ที่ต้องหักนำส่ง

2. ความแตกต่างของมาตรา 76 ทวิ กับ มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

3. ประเด็นที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร เมื่อใด

4. สิ่งที่นักบัญชี และผู้ประกอบการมักผิดพลาดเมื่อทำธุรกรรมกับต่างประเทศ

5. หักภาษี (Final Tax) อย่างไรให้ต่างประเทศขอคืนภาษีได

6. เทคนิคการจ่ายเงินได้ให้ต่างประเทศและหักภาษี Final Tax เพื่อขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
(Non – Resident Withholding Tax Certificate) ให้กับบริษัทต่างประเทศนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

7. การขอหนังสือรับรองฯ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

8. กรณีลืมหักภาษีจะหักในภายหลังได้หรือไม่ และมีสิทธิขอหนังสือรับรองฯ ให้ต่างประเทศใช้ยื่นเครดิตได้หรือไม่

9. ขั้นตอนการนำหนังสือรับรองไปใช้ของบริษัทในต่างประเทศจะใช้อย่างไร

10. กรณีบริษัทไทยถูกต่างประเทศหักภาษีไว้จะต้องให้บริษัทต่างประเทศส่งเอกสารใดมาให้บริษัทในไทยเพื่อใช้ใน
การเครดิตภาษี

11. ปัญหากรณีมีการออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax) แทนบริษัทในต่างประเทศ

12. ปัญหาการใช้เครดิตภาษีซื้อจากใบเสร็จสรรพากร

13. แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสรรพากรและบทลงโทษ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba