การบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่ายของกิจการ พร้อมเจาะประเด็นภาษีอย่างเป็นระบบ

รหัสหลักสูตร : 23/4008/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

Section 1

1. ความหมายของรายได้ ค่าใช้จ่าย และประเภทของรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการ

2. ประเด็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

3. การวัดมูลค่าของรายได้ ต้องวัดมูลค่าของรายได้ต้องใช้ราคาใดของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ

4. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและปัญหาการบันทึกบัญชี

5. การรับรู้รายได้จากการให้บริการและปัญหาการบันทึกบัญชี

6. การรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของรายการบัญชีเป็นอย่างไร หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี

7. วิธีอะไรบ้างในการวัดขั้นความสำเร็จของงานตามมาตรฐานการบัญชี

8. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือกิจการจะต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร

9. การขายสินค้าและการให้บริการข้ามรอบระยะเวลาบัญชีจะรับรู้รายได้อย่างไร แนวปฏิบัติที่สำคัญ

10. การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผลเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

11. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าต้องปฎิบัติอย่างไร

12. รายได้เกี่ยวกับการบริการโฆษณามีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอย่างไร

13. การรับรู้รายได้จากการรับประกันสินค้า การส่งเสริมการขาย จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง

14. การรับรู้รายได้โปรแกรมสิทธิแก่ลูกค้า

15. ปัญหาของค่าใช้จ่ายและการรับรู้ หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

16. ปัญหาการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

17. แนวปฏิบัติการหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

18. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีของต้นทุนทางการเงินและการรับรู้รายการ

19. การบันทึกบัญชีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่กิจการต้องปฏิบัติ

20. การปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นรอบบัญชีมีอะไรบ้าง ปัญหาในการบันทึกบัญชี

21. ปัญหาและข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบกำไรขาดทุนของกิจการ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

ผลกระทบจากการบันทึกบัญชีที่สรรพากรนำมาตรวจสอบด้านภาษีอากร

22. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Section 2

1. รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. การรับรู้รายได้และรายจ่ายเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดเป็นอย่างไร

3. รายได้ที่ยกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง

4. รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้ต้องปฏิบัติอย่างไร

5. รายได้ที่ทางบัญชีถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้ต้องปฏิบัติอย่างไร

6. ปัญหาการรับรู้รายได้ทางบัญชีที่แตกต่างจากทางภาษี

- รายได้ข้ามรอบบัญชี

- รายได้ รายจ่ายเกิดคนละรอบบัญชี จะเสียภาษีอย่างไร

- รายได้รับล่วงหน้า

- หลักเกณฑ์ในการนำรายได้ทางบัญชีมาเสียภาษีอย่างครบถ้วน

7. เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิที่กิจการจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

8. ปัญหาของรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ ประเด็นที่มักถูกประเมิน

- รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา

- รายจ่ายเพื่อหากำไรและเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

- รายจ่ายการกุศล รายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬา

- ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกัน

- รายจ่ายค่ารับรอง

- รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

- รายจ่ายอันมีลักษณะลงทุน

- เอกสารหลักฐานในการบันทึกรายจ่าย

- รายจ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

- รายจ่ายที่สรรพากรยอมให้ลงเป็นรายจ่ายได้แต่มีเงื่อนไข

- ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม

- รายจ่ายที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง

- รายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริงและรายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี

- จับหลักรายจ่ายที่สรรพากรมองว่าสูงเกินจำเป็น

9. ปัญหาของรายจ่ายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร

11. ข้อควรระมัดระวังในการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

12. ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงเหลือในกรณีสินค้าขาดหรือเกิน จะต้องปฎิบัติอย่างไร

13. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

14. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้เพิ่มขึ้น

15. รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงและ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ

16. รายได้และรายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง

17. สรุปรายได้-รายจ่าย เพื่อยื่นเสียภาษีกลางปีและสิ้นปี

18. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 6 6 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba