ปัญหาค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (หลักสูตรใหม่ ปี2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4528

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะประเด็นการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2. เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

- ปัญหาการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

- อย่างไรถือเป็นการโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงินต่ำกว่าราคาตลาดเจ้าพนักงานประเมิน

มีอำนาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ยนั้น

- หลักเกณฑ์การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

- การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้

3. รายจ่ายต้องห้ามที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล

- ค่ารับรองหรือค่าบริการ

- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน

- เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

- รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น

- ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ

- ผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

- รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

- รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

4. หากกิจการมีค่าใช้จ่ายต้องห้ามเกิดขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

5. ปัญหาการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี (บวกกลับ) ที่มักเกิดขึ้นกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

6. บทลงโทษที่กิจการนำรายจ่ายต้องห้ามมาคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่ได้บวกกลับ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ธงชัย ยางงาม

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba