เทคนิคการบันทึกบัญชี ด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ พร้อมปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4076/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

 

1. การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อบันทึกบัญชีมีแนวปฏิบัติอย่างไร

2. การปรับปรุงรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินของกิจการจากการใช้สิทธิยกเว้นการตรวจสอบภาษีของสรรพากร

จะต้องปฏิบัติอย่างไร

4. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- การตรวจนับและความมีอยู่จริง

4.2 ลูกหนี้การค้า และ หนี้สงสัยจะสูญ

- การบันทึกบัญชีและการตัดจำหน่าย

4.3 สินค้าคงเหลือ

- การตีราคา และการตรวจนับ

- สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ถูกขโมย จะต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐาน

4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายหลังจากได้สินทรัพย์มา การตัดบัญชีและการจำหน่าย

- การด้อยค่าสินทรัพย์

4.5 เงินให้กู้ยืมบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน

- หลักฐานการให้กู้ยืม การบันทึกบัญชี และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

5. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน

5.1 หนี้สินหมุนเวียน

- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

- ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน

- เงินกู้ยืมระยะยาว

- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

6. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน ส่วนของเจ้าของ

- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- กำไร(ขาดทุน) สะสม

7. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba