รวมประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4031/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน
2.TFRS FOR SMEs กระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดบ้างใน TFRS FOR NPAEs
3.แนวทางการปรับระบบบัญชีเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชี TFRS FOR SMEs
4.แนวทางการปรับปรุงคุณภาพในงบการเงินตามมาตรฐาน TFES for SMEs ให้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุน
5.ข้อควรระวังในการปรับปรุงแก้ไขรายการในงบการเงิน และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปรับปรุงรายการทางบัญชี
สำหรับกิจการ NPAEs และ PAEs
6.การเตรียม Paper Work สำหรับการควบคุมคุณภาพการจัดทำบัญชีเพื่อให้งบการเงินถูกต้อง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
7.เทคนิคการพิจารณาว่านโยบายการบัญชีของกิจการสอดคล้องกับระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่
8.นักบัญชีควรให้ความสำคัญในรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นเรื่องใดบ้างที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของงบการเงิน
9.งบการเงินรูปแบบไหนเหมาะกับกิจการของท่าน รวมทั้งตัวอย่างการพิจารณารูปแบบงบการเงินที่เหมาะสม
10.กำไรขาดทุนที่เกิดแล้ว และกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดคืออะไร ควรจะแสดงรายการอยู่ที่ใดในงบการเงิน
11.การปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาวจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
12.วิธีการแก้ไขรายการในงบการเงินที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในปีก่อน และการปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องในปีปัจจุบัน
13.สาระสำคัญทางการบัญชีและสาระสำคัญทางการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างไร
14.ประเด็นของเงินปันผลหลักการสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
15.จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบบัญชีเอื้อให้เกิดปัญหาต่อการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
16.เงินสดย่อย ข้อควรระวัง และประเด็นความผิด ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
17.ปัญหาของเงินทดรองจ่ายที่มีผลกระทบต่อระบบบัญชีและงบการเงิน
18.เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องเกี่ยวข้องอย่างไรกับบัญชีที่ท่านจัดทำ
19.จำเป็นหรือไม่ที่หนี้สินหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปีต้องมีจำนวนคงค้าง 12 งวด
20.ลูกหนี้ที่เกิดจากการด้อยค่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
21.ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าเดียวกันสามารถนำมาหักกลบลบกันได้หรือไม่
22.พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ปี 2560 มีผลกระทบอย่างไรกับการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ยังจำเป็นต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการหรือไม่ ถ้าผู้ทำบัญชีประมาณการเองแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดจะมีผลกระทบอะไรบ้างต่องบการเงิน
23.หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละประเภท ควรจะดำเนินการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างไร
24.กิจการมีรายได้จากการขายและให้บริการพอๆกัน ต้นทุนการขายและการให้บริการ
ควรแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร
25.สินค้าคงเหลือ หรือทรัพย์สินอื่นได้หายไปจากรายการทางบัญชี ต้องแก้ไขอย่างไร
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
26.ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงทางบัญชีอย่างไร
27.ทรัพย์สินเสียหาย เสื่อมสภาพ รอการขายแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ จะบันทึกบัญชีอย่างไร
28.สินทรัพย์รอการขาย ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
29.สินทรัพย์ทุกตัวต้องดูพิจารณาการด้อยค่าหรือไม่การลดมูลค่าลงหรือไม่
30.ปัญหาที่สำคัญในการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
31.เทคนิคที่สำคัญที่กิจการจะนำมาใช้ในการบริหารต้นทุน เนื่องจากกิจการขาดสภาพคล่อง
32.ผู้เช่าจะพิจารณาการรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเมื่อไหร่ และผู้ให้เช่าจะรับรู้รายได้จากค่าเช่าอย่างไร
33.ลูกหนี้, เจ้าหนี้กรรมการจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
34.ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากการส่งเสริมการขายจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และกฎหมายภาษีอากร
35.คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมอินทรา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba