การแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4108/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำและนำเสนองบการเงินที่กิจการต้องนำเสนอให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. ปัญหาในการจัดทำงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสดที่ต้องระมัดระวัง

3. การรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีมีหลักเกณฑ์อย่างไร

4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระหว่างสินทรัพย์ กับ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีมีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. ซื้อสินทรัพย์มา แต่กิจการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทำได้หรือไม่

6. การแยกราคาเมื่อกิจการซื้ออาคารชุด กิจการจะแยกราคาที่ดินกับห้องชุดอย่างไร

7. กิจการซื้อสินทรัพย์จะต้องแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ออกจากตัวสินทรัพย์หรือไม่

และประเด็นในการหักค่าเสื่อมราคาต้องปฏิบัติอย่างไร

8. อะไรคือ สินทรัพย์รอการขาย อสังหาริมทรัพย์รอการขาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกบัญชี

9. กิจการซื้อสินทรัพย์มา แต่ไม่หักค่าเสื่อมราคาทำได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

10. กิจการซื้อสินทรัพย์โดยจ่ายเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า ไปแล้ว แต่ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ชำระจะต้องปฏิบัติ

ในทางบัญชีอย่างไร

11. สินทรัพย์ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือสูญหายจะต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

12. สินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องพิจารณาทบทวนอะไรบ้าง

ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด

13. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร และมีวิธีใดบ้าง

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนกิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรและหักค่าเสื่อมราคาอย่างไร

15. วิธีการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มีวิธีใดบ้างตามมาตรฐานการบัญชี

16. อะไรบ้างที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ และการรับรู้ต้นทุน

17. ค่าใช้จ่ายเกิดก่อนได้สินทรัพย์และเกิดหลังจากการได้สินทรัพย์มาจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

18. การตีราคาสินทรัพย์จะต้องปฏิบัติเมื่อไหร่ในทางบัญชี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญ

19. ปัญหาในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีอย่างไร

20. กิจการซื้อสินทรัพย์มาแล้ว แต่ยังไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ทำได้หรือไม่

21. แนวปฏิบัติในการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่ง

22. ประเด็นการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

23. ประเด็นการรับรู้รายได้จากการให้บริการที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

24. ประเด็นการรับรู้รายได้อื่นที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

25. ปัญหาของรายได้ค้างรับ และ รายได้รับล่วงหน้าต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี

26. ปัญหาของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี

27. ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

ที่กิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

28. ปัญหาในการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญต้องปฏิบัติอย่างไร

29. การตีราคาสินค้าคงเหลือกิจการควรเลือกวิธีใดจึงจะเหมาะสมต่อสินค้าของกิจการ

30. การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือจะทำเมื่อใด และแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชี

31. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba