เจาะลึก 33 ประเด็นสำคัญ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4110/7

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างและแนวโน้มที่ของมาตรฐาน

รายงานทางการเงินในอนาคตต่อไปสำหรับธุรกิจ

2. มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงินมีอะไรบ้าง

3. ความหมายของสินค้าคงเหลือคืออะไร การบริการสามารถถือเป็นสินค้าคงเหลือได้หรือไม่

4. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแตกต่างกันอย่างไร

5. การวัดสินค้าด้วยมูลค่าตลาดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทำได้หรือไม่

6. เลี้ยงหมู ไก่ ส่งโรงงาน จะทำอย่างไรในการวัดมูลค่าของสัตว์ดังกล่าว ณ วันสิ้นงวด

7. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ราคาวัตถุดิบราคามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จะทำอย่างไร

ถ้ามีวัตถุดิบอยู่ในคลังสินค้าจำนวนมากที่ซื้อมาด้วยราคาสูง

8. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง

9. ต้นทุนอื่นๆที่เกิดขึ้นที่ให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันควรจะถือเป็นต้นทุนสินค้าหรือค่าใช้จ่าย

10. การคำนวณต้นทุนและเทคนิคการคำนวณต้นทุนมีวิธีการอย่างไร

11. เม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการผลิตโทรศัพท์มือถือควรคำนวณต้นทุนวิธีอะไรถึงเหมาะสม

12. สินค้าที่เป็นประเภท เพชร พลอย ควรจะวัดมูลค่าราคาทุนด้วยวิธีใดจะเหมาะสม

13. ทำไมต้องมีการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และจะทำอย่างไร

14. ผู้บริหารของกิจการประกาศขายสินค้าต่ำกว่าทุนเนื่องจากสินค้าล้าสมัย จะดำเนินการอย่างไร

15. เบิกสินค้ามาสร้างที่ทำการของกิจการจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

16. นำสินค้าไปค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร จะต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

17. ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญและอุปกรณ์ที่สำรอง หรือ 

ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงที่ต้องใช้ร่วมกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

จะบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือ หรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

18. ทำความเข้าใจความหมายของ Property, Plant and Equipment ตามที่มาของ IFRS

19. Spare Part, Standby Equipment and Service equipment คืออะไรจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

20. Safety equipment คืออะไรจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

21. หลักการในการเริ่มคิดและหยุดคิดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะดำเนินการอย่างไร

22. ทำไมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะต้องมีแนวคิดในการแยกองค์ประกอบ

23. ความแตกต่างระหว่าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

24. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะทำอย่างไร

25. ความหมาย และประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอะไรบ้าง

26. ซื้อ SOFTWARE ทางบัญชีมาใช้จะบันทึกบัญชีอย่างไร และจะตัดจ่ายอย่างไร

27. ซื้อสิทธิ Franchise มาจะบันทึกข้อมูลอย่างไรและจะตัดจำหน่ายมูลค่าของอย่างไร

28. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะทำอย่างไร

29. การตัดจัดหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบอายุการใช้ประโยชน์จะดำเนินการอย่างไร

30. ความเหมือนและความแตกต่างของการด้อยค่า กับ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์

31. เมื่อไรถึงเกิดการด้อยค่า หรือ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์

32. มาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่ใช้สำหรับ สินทรัพย์ประเภทใด

33. จะดำเนินการอย่างไรเมื่อไม่เกิดการด้อยค่าแล้วในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

34. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อถูกกล่าวหาว่าทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba