30 เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชี (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4099/10

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. กิจการมีเงินฝากธนาคารจะต้องแยกแสดงรายการต่างหากจากเงินสดหรือไม่ และการบันทึกบัญชี
จะแยกหรือรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2. กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
และขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร มีหลักเกณฑ์อย่างไร
3. กิจการที่มีการให้บริการเกิน 1 รอบบัญชีกิจการจะรับรู้รายได้ในการบันทึกบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิอย่างไร
4. ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการผ่อนชำระ
มีหลักเกณฑ์อย่างไร
5. กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี
6. ปัญหาการบันทึกบัญชีการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ดอกเบี้ยเช่าซื้อจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
หรือค่าใช้จ่าย
7. การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
8. ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่
หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
9. กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
10. การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร
11. กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด
12. ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน
13. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
มีหลักเกณฑ์อย่างไร
14. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตั้งค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
15. การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
จะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการกับกิจการในเครือหรือไม่
16. สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า
17. กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่า
หรือสินทรัพย์
18. ผลขาดทุนสะสมของกิจการจะเกินส่วนของเงินทุนได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีอย่างไร
19. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด
20. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเมื่อมีการขายสินค้าโดยการส่งออก และการนำเข้าสินค้า
หรือเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและการแปลงค่าเงินอย่างไรบ้าง
21. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการมีหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการแปลงค่า
เป็นเงินตราไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไร
22. หากกิจการมีสินทรัพย์ด้อยค่าถาวรเกิดขึ้น กิจการมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
23. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยกหรือรวมกัน และมีวิธีการตัดจำหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างไร
24. เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง
25. วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวิธีใดเหมาะสมกิจการ
มีหลักเกณฑ์อย่างไร
26. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
27. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราวตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
28. การกู้ยืมเงินจะต้องคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ และกิจการจะตั้งดอกเบี้ยค้างรับเกิน 1 ปีได้หรือไม่
29. ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกิจการจะรับรู้ภาษีเงินได้อย่างไร และวิธีการบันทึกบัญชี
30. มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน และปัญหาในการบันทึกบัญชี
31. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba