Focus การบันทึกบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชีตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่

Course Code : 23/4092/5

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 1,284 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 1,712 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้ออบรม

1. การจัดทำงบการเงินของกิจการจะต้องคำนึงถึง “กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน” อย่างไรบ้าง

2. กิจการต้องทุก “งบกระแสเงินสด” ทุกกิจการหรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร

3. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามหลักเกณฑ์ใหม่ต้องเปิดเผยเรื่องใดบ้าง

4. รายได้และการรับรู้รายได้มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

5. รายได้ที่เกิดจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพยของกิจการซึ่งก่อให้เกิดรายได้มีอะไรบ้าง

แนวปฏิบัติในการ บันทึกบัญชี

6. ความแตกต่างของ “ราคาทุน” “มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ” และ “มูลค่ายุติธรรม”

7. สินค้าคงเหลือของกิจการจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด แนวปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญ

8. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี จะต้องปฏิบัติในการบันทึกบัญชีอย่างไร

9. หากกิจการบันทึกบัญชีผิดพลาดจากปีก่อน แต่ตรวจพบความผิดพลาดในปีปัจจุบัน

กิจการจะบันทึกบัญชีแก้ไขอย่างไร

10. ความหมายของมูลค่าตามบัญชี ราคาทุน และมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่สำคัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร

11. พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer Plant) จะจัดอยู่ในประเภทใดของสินทรัพย์

12. ความแตกต่างของต้นทุนเริ่มแรก กับ ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง จะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนสินทรัพย์

หรือค่าใช้จ่าย

13. ปัญหาในการวัดมูลค่าของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีแนวปฏิบัติอย่างไร

14. กิจการจะต้องมีการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ เมื่อใด

15. การตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชีมีกี่วิธี บันทึกบัญชีอย่างไร

16. การเริ่มต้น การหยุดพัก และการสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ มีอย่างไรบ้าง

17. กิจการจะต้องประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร

18. การใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) สำหรับการประมาณการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กิจการต้องปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

19. กิจการต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่กิจการมีนโยบายระบุชัดเจนให้มีการเลิกจ้างพนักงาน

20. ความแตกต่างของการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์กับการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นอย่างไร

21. เมื่อสิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องคำนึงถึงการด้อยค่าสินทรัพย์หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร

22. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะต้องปฏิบัติทุกกิจการหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

23. ปัญหาการบันทึกบัญชีของสัญญาเช่าดำเนินงานกับสัญญาเช่าทางการเงินมีแนวปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

24. สัญญาเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ถือเป็นสัญญาประเภทใดตามมาตรฐานการบัญชี

25. แนวปฏิบัติในการขายและให้เช่ากลับคืนของสัญญาเช่า

26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

Location

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-276-4995
Website :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba