หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

รหัสหลักสูตร : 21/1173/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

 

พิเศษ 2 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม พ.ย.-ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ.
2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)

 

 

• Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
• กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
• ปัญหาการออกใบกํากับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการ
ได้หรือไม่อย่างไร
• ปัญหาใบกํากับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จุดที่ผู้ออก – ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง - ขอคืนVAT

 

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
1. รูปแบบของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
2. ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) และ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร
3. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ตามแบบ บ.อ.01
4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ตามแบบ บ.อ.09
5. การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt)ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• รายการที่ต้องระบุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) แตกต่างจากใบกำกับภาษีแบบกระดาษ
(Tax Invoice) หรือไม่
• ปัญหาออกใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ผู้รับต้องเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt)ภายหลังต้องทำอย่างไร
6. การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้า
และผู้รับบริการ
• ปัญหาการตรวจสอบ ยืนยันการส่ง– การรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
• กรณีออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt) แล้วผู้รับ
สามารถเลือกรับแบบกระดาษได้หรือไม่
• การจัดเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) จะมีการจัดเก็บอย่างไร
• ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoiceแล้วไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับทันทีจะมีความผิดหรือไม่
7. การยกเลิกใบกำกับภาษี การแก้ไขใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
• ข้อความที่ต้องระบุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
• หมายเลขลำดับของเอกสาร กับวันที่ไม่เรียงกันได้หรือไม่ - มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร
8. ข้อมูลที่ต้องจัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งกรมสรรพากร
• ใบเพิ่มหนี้(Debit Note)
• ใบลดหนี้(Credit Note)
• ใบรับ(Receipt)
9. การส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ต้องส่งภายในวันที่เท่าไร มีวิธีการและเงื่อนไขอย่างไร
• จัดทำข้อมูลรูปแบบXML File - PDF, Word ,Excel

ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice)
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• รายการบังคับที่ต้องมี - จุดความรับผิดในการออก(Tax Point)
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ออกรวมเมื่อสิ้นวันได้หรือไม่
• การออกใบกำกับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่น เอกสารออกเป็นชุด
• เหตุแห่งการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ตามกฎหมายมีเงื่อนไขอย่างไร
2. 10 จุดที่ต้องระวังในการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• การระบุชื่อ ที่อยู่TAXID ของผู้ออกหรือผู้รับใบกำกับภาษี ต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
• ปัญหาการระบุของแถมในใบกำกับภาษี
• รับเงินมัดจำ เงินจองต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร เมื่อรับเงินคืน หรือจ่ายเงินเพิ่ม ต้องออกใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้หรือไม่
• ปัญหาการระบุวันที่ในใบกำกับภาษี กรณีลูกค้าโอนเงินแล้วไม่แจ้งใช้ทราบ
• ลูกค้าชำระเป็นเงินตราต่างประเทศต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
3. แนวทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice)
4. บทลงโทษเมื่อออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) และ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice)ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ปัญหาการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
1. ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) ด้วยต้องทำอย่างไร
2. ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีทั้ง2 รูปแบบจะมีผลกระทบต่อกิจการอย่างไรหรือไม่
3. การยกเลิกออกใหม่ระหว่างใบกำกับภาษีแบบกระดาษ(Tax Invoice) กับออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) สลับไปมาได้หรือไม่
4. ปัญหาการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสาขา“สำนักงานใหญ่”
ขาย“สาขา” ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ได้หรือไม่
5. ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการ
ได้หรือไม่ อย่างไร
6. ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) จุดที่ผู้รับต้องระวังในการขอคืนภาษีซื้อ
7. วิธีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
• การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ แบบปกติ
• การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ กรณีออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice)
• ปัญหาการจัดทำรายงานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสาขา
ต้องวางระบบอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บายโซฟิเทล
485/1 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เว็บไซต์ http://hotelbaraquda.com/th/
โทรศัพท์ :
038 769 999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba