65 ประเด็นสำคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2916

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี
2. การจัดประเภทของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีมีอะไรบ้าง ที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
3. หลักเกณฑ์สำคัญการรับรู้รายได้ตามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ที่ถูกต้อง
4. การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการบัญชี
5. การรับรู้รายได้ของการเช่าซื้อประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
6. การรับรู้รายได้ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
7. การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
8. การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
9. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด
จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
10. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด
จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
11. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
12. ปัญหาการให้เช่าสินทรัพย์ ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
13. ปัญหาการรับรู้รายได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
14. การรับรู้รายได้ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
15. การขายสินค้าออกไป แต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องทำการ
รับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องมาตรฐานการบัญชี
16. การขายสินค้าที่มีการรับประกันหลังการขายนั้นทางบัญชีต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไร
17. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่มีภาระผูกพัน มีเงื่อนไขหลังการขาย ทางบัญชีต้อง
รับรู้รายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
18. การขายสินค้าผ่านตัวแทน จัดจำหน่ายต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไร
19. การขายสินค้าแบบผ่อนชำระ ต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
20. การรับรู้รายได้จากเงินค่างวดต่างๆ ที่มีกำหนดการชำระนั้น ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
21. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ที่พ่วงการบริการติดตั้งหลังการขาย ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไร
22. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่รวมบริการหลักการการ ประกันต่างๆ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
23. การรับรู้รายได้จากทำการตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าคอมมิชชั่น
ค่านายหน้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
24. การรับรู้รายได้จากค่าสมาชิก รายเดือน รายปี รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้อง
25. การรับรู้รายได้จากเงินปันผล ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
26. รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ จะรับรู้รายได้เมื่อใด และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง
27. รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการในธุรกิจต่างๆ มีอะไรบ้าง
28. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างลูกหนี้ กับรายได้ค้างรับ ต้องปฏิบัติอย่างไร
29. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างเจ้าหนี้ กับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร
30. การชำระเงินตามสัญญามีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไรและในทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
31. การยกเลิกการรับรู้รายได้ลักษณะต่างๆ เอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบในรายการนั้น มีอะไรบ้าง
32. รายได้จากการให้ใช้สิทธิ หรือการส่งมอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
33. รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชี
34. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย หรือการให้บริการมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
35. ซื้อที่ดินมาแล้ว มีอาคารสำนักงานติดมาด้วย ทางบัญชีจะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการขายที่ดินอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
36. ขายสีทาอาคาร สำนักงานพร้อมบริการทาสีด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
37. ซื้อเฟอร์นิเจอร์และต้องมีการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าติดตั้งทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
38. การซื้อที่ดินมา แล้วต้องการปรับปรุงที่ดิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรและจะต้องรับรู้ต้นทุนเผือขายหรือไม่
39. ซื้อที่ดิน แล้วมีอาคาร ต้องการรื้อ อาคารออก ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร ลงรายการอย่างไร
40. ตัวอย่างสำคัญในการปฏิบัติจริงในการรับรู้รายได้ และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
41. ซื้อสินค้าจากบริษัทลูกมาใช้ในบริษัทแม่ และการโอนทรัพย์สินจากบริษัทลูกที่ปิดตัวลง ทรัพย์สินที่โอนมานั้นจะคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาหรือไม่ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
42. ซื้อสินค้าสำรองไว้เพื่อทำการเปลี่ยนใช้งานเมื่อสินค้า ชำรุด เสียหาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไว้หรือไม่ และคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่
43. ประเด็นสำคัญของค่าใช้จ่ายความแตกต่างทางหลักบัญชีและหลักภาษีที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
นั้นเป็นอย่างไร
44. การแสดงรายการรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
45. การตัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องตัดเมื่อใด ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชี
46. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับกิจการซื้อขายสินค้านั้น มีรายการอะไรบ้างที่สำคัญ ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
47. ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกับรายจ่ายทางบัญชี มีความแตกต่างกันอย่างไร และทางออกในการปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
48. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
49. การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการในกรณีที่ต้องมีการบันทึกรับรู้ตามงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
50. การบันทึกตัดจำหน่ายกรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
51. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ หรือ ส่งสินค้าในต่างจังหวัด ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
52. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร
53. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาด
54. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสต็อกสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบทางบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร
55. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
56. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
57. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์โดยวิธีการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ทางบัญชีต้องปฏิบัติออย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
58. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
59. รายจ่ายส่วนตัวบางประเภท ที่ให้โดยเสน่หา และรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวผู้รับได้ ทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักบัญชีและสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้
60. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
61. รายจ่ายบางส่วนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรนั้น ทางบัญชีสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
62. รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้มีอะไรบ้างทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
63. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์ต้องปฏิบัติอย่างไร ทางบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
64. รางวัลที่ได้จากกการทำยอดขายถึงเป้า เช่น ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ ทองคำ โทรศัพท์มือถือ ทีวี Tablet รถยนต์ บัตรที่พัก ต้องนำมาเป็นรายได้เสียภาษีหรือไม่
65. ปัญหารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่มักถูกตรวจสอบและถูกประเมินภาษี ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba