130 ประเด็นปัญหารายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมวิธีการตรวจสอบของสรรพากร**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1336

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

130 ประเด็นปัญหารายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมวิธีการตรวจสอบของสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

1.  เทคนิคในการตรวจสอบรายจ่ายอย่างมืออาชีพ  
2.  ปัญหารายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
3.  ปัญหาเกี่ยวกับค่ารับรอง  
 • ค่ารับรองคืออะไร
 • การคำนวณค่ารับรองที่สามารถลงรายจ่ายได้
4.  ข้อควรระวังเกี่ยวกับรายจ่ายในการส่งเสริมการขาย  
 • การให้ส่วนลดกับลูกค้า
 • การลดราคาให้บางราย
 • การลดราคาตามความพอใจ
 • การลดราคาไม่เท่ากัน
5.  รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว  เช่น 
 • ซื้อบัตรชมกีฬาให้ลูกค้า
 • ซื้อบัตรการกุศล
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรรมการ
 • จ้างซินแสดูฮวงจุ้ย
 • ค่าช่วยงานศพ,  ค่าช่วยงานแต่ง
 • ค่าน้ำมันรถพนักงาน
6.  รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการให้โดยเสน่หา 
 • ของขวัญ
 • ของชำร่วย
 • ให้หุ้นพนักงาน
 • ค่าจัดงานปีใหม่ให้ลูกค้า
 • เงินรางวัลพิเศษที่ให้พนักงาน
7.  จุดที่มักถูกประเมินเมื่อมีการบริจาค 
8.  รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน

 • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนมีลักษณะอย่างไร
 • กรณีเช่าอาคารและได้มีการปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถนั่งทำงานได้
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อนเปิดกิจการ
 • ซื้อห้องชุดเพื่อเปิดเป็นสำนักงาน
 • ค่าถมที่
 • ค่าปรับพื้นที่,  เทพื้น
 • ก่อสร้างรั้ว
 • ทำถนนภายในโรงงาน
9.  ปัญหาการหักค่าเสื่อม  ค่าสึกหรอ 
10. จ่ายค่าเบี้ยปรับ,  เงินเพิ่มทางภาษีลงรายจ่ายได้หรือไม่  
11. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปจะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรบ้างที่ลงรายจ่ายได้ 
12. แนวการตรวจสอบเกี่ยวกับรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง  
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่ยังไม่โอนทะเบียน
 • ไม่มีหลักฐานในการจ่ายเงิน
 • หนี้ค่าภาษีอากรที่ยังไม่ยุติ
 • ค่านายหน้า
 • ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ  แต่ไม่ชำระ
13. กรณีจ่ายเงินข้ามปีจะลงรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใด
 • ถ้าทำสัญญาปีที่ 1  ให้บริการในปีที่  2  ชำระเงินในปีที่  3  จะลงรายจ่ายปีไหน
 • ปัญหาการจ่ายค่าเช่า ถ้าเช่าหลายปีจะลงรายจ่ายอย่างไร
 • จ่ายค่าเสียหายข้ามปี
 • กรณีถูกสรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องถือเป็นรายจ่ายในปีใด
 • ค่าต่อทะเบียนรถ  ถ้าค้างจ่ายจะถือเป็นรายจ่ายของปีไหน
14. ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ และผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาก่อนๆ  
 • กรณีบริษัทประกันจ่ายชดเชยความเสียหายให้บางส่วน  บริษัทผู้ได้รับเงินชดเชย จะมีภาระภาษีอย่างไร  และส่วนต่างจะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีพนักงานยักยอกทรัพย์สินที่มีประกันกับไม่มีประกัน มีผลทางภาษีอย่างไร และบริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีพนักงานฉ้อโกงเงิน บริษัทจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
15. ปัญหาการใช้ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน  5  รอบระยะเวลาบัญชี
 • คำว่า “ ยกมาไม่เกิน 5  รอบระยะเวลาบัญชี”  หมายความว่าอย่างไร
 • กรณีลืมใช้ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน  5  รอบระยะเวลาบัญชีจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้หรือไม่
 • ถ้าบริษัทถูกสรรพากรประเมินให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจะนำผลขาดทุนยกมาไม่เกิน  5  รอบระยะเวลาบัญชีมาใช้ได้หรือไม่  
16. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญ,  หนี้สงสัยจะสูญ (10  ประเด็น)
17. รายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ  (20  ประเด็น)
18. รายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศโดยเฉพาะ  
 • รายจ่ายระหว่างบริษัทในเครือเรียกเก็บกันจะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีบริษัทแม่เรียกเก็บค่าตอบแทนคิดเปอร์เซนต์จากยอดขายจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
19. รายจ่ายที่เกิดจากการซื้อ -ขายทรัพย์สินที่เกินปกติ 
 • กรณีซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในราคาสูงกว่าผู้ขายในไทย
 • ขายสินค้าให้กับบริษัทในเครือ  แต่มิได้มีการจ่ายเงินกันจริง  จะมีภาระภาษีอย่างไรหรือไม่
20. ผลต่างจากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจะลงรายจ่ายได้หรือไม่  
21. รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ  
 • มีเพียงบิลเงินสดแนบกับนามบัตร  ค่าใช้จ่ายนั้นจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีเป็นคู่ค้าที่ติดต่อซื้อขายกันประจำออกบิลเงินสดให้จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • ถ้าใบรับเงินมีแต่ชื่อ  ไม่มีนามสกุล  ใช้ได้หรือไม่
 • พนักงานไปทำงานต่างจังหวัดแต่จ่ายค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกกับบริษัทภายหลัง ถ้าไม่มีใบเสร็จสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีมีใบเสร็จ  แต่ภายหลังปรากฎว่าชื่อผู้ขายในใบเสร็จไม่ถูกต้องจะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีผู้ขายไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่ายเงินต้องทำอย่างไร
 • ถ้าบริษัทจ่ายเงินให้ผู้ขายเป็นเช็คระบุชื่อจะถือเป็นหลักฐานพิสูจน์ผู้รับเงินได้หรือไม่
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริงหายจะทำอย่างไร  ใช้สำเนาในการพิสูจน์ตัวผู้รับเงินได้หรือไม่
 • สลิปบัตรเครดิตของกรรมการนำมาลงรายจ่ายได้หรือไม่
22. รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 • การจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ต่างประเทศโดยคิดจากกยอดขาย  จะลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • ปัญหาการจ่ายโบนัสให้พนักงานจะคำนวณอย่างไรไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม
23. จุดที่สรรพากรมักประเมิน

พิเศษ 2 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ. 2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba