การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

รหัสหลักสูตร : 21/2150

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

หัวข้อสัมมนา

1. แผนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีของไทยในอนาคต

2. กลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
• TFRS 9
• TFRS 7
• TAS 32
• TFRIC 16 & TFRIC 19

3. ประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานทางการเงิน TFRS 9 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
• การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
• การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าในภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม ตาม TFRS 13
• การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
• การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
• การด้อยค่า (Impairment)

4. ประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน
• การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (TFRIC 16)
• การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน (TFRIC 19)

5. ตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง การรับรู้รายการเริ่มแรกและการรับรู้รายการภายหลัง

6. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9

7. ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง (Cost of hedge)

8. แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับ TFRS 9

9. ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
• การจัดประเภทและการแสดงรายการใหม่
• หุ้นทุนซื้อคืน ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลขาดทุนและกำไร
• การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

10. ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน
• ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล
• ลักษณะและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

11. การเตรียมความพร้อมและการนำหลักเกณฑ์ใหม่ไปใช้ปฏิบัติ

12. แนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ

13. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba