52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาพร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

5.การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7.การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร

8.การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

9. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

10.สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร

11. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร

12. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

13. การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร

14. ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไรจึงจะถูกต้อง

15. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร

16. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

17. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาที่ใช้งาน

19. ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร

20. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

21. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

22. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

23. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การขายสินค้าและบริการ

24. บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

25. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการใช้งานของสินทรัพย์

26. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าจะต้องลงบัญชีอย่างไร

27. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา

28. การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

29. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

30. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

31 .การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต้องคิดอย่างไร

32. การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร

33. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

34. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรและอุปกรณ์

35. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณี การค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

36. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock

37. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

38. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์

เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน

39. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน

เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

40. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

41. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์

42. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึกบัญชีอย่างไร และคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่

43. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

44. การเดินสายโทรศัพท์ค่าสายโทรศัพท์รวมไปถึงการติดตั้งรายการดังกล่าวถือเป็นที่ดินอาคาร

อุปกรณ์หรือไม่

45. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องคิดค่าเสื่อมเหมือนที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่

46. ค่าซ่อมแซมอาคารปรับปรุงอาคารปูกระเบื้องเดินท่อประปาถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่

47. ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร

48.การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่นภ.พ.30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่และต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

49. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงินถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่

50. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อม

51. จุดสำคัญที่สรรพากรและตรวจสอบใน ภ.ง.ด.50 จากการใช้สิทธิ์ และการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการ

52. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba