งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2193

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำและประโยชน์ที่ได้รับของงบกระแสเงินสด
2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง
3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด
4. ส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน    
- กิจกรรมลงทุน       
- กิจกรรมจัดหาทุน
5. วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด
- วิธีทางตรง       
- วิธีทางอ้อม
6. เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ
7. เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสด
9. เป้าหมายและข้อสมมุติของงบประมาณ
- เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน
- ข้อสมมุติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน
10. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
- งบประมาณขาย (Sales Budget)
- งบประมาณซื้อ (Purchasing Budget)
- งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)
- งบประมาณลงทุน
11. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
- เงินสดรับ (Cash Receipts)
- เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)
- เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)
12. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง
13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba