การปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2174

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.ความคาดหวังของผู้บริหารต่อนักบัญชียุคดิจิทัลที่จะต้องขยายบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ
ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น นักบัญชีต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง
2.เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยให้การวิเคราะห์งบการเงินให้มีความสะดวกขึ้น ทันต่อยุคดิจิทัล
3.เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจง่าย
4.เทคนิคการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
5.ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ทิศทางของบริษัทได้
6.เทคนิคและตัวอย่างการรายงานพร้อมผลการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
- รายงานสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัท
- รายงานโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
- รายงานปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทางการเงินของบริษัท
- รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานและฐานการเงินของบริษัท
7. แนวทางการรายงานผลของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาที่มีต่องบการเงิน ว่าผลเป็นไปในทิศทางใด และวิธีการเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญๆ
8. ตัวอย่างการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินด้วยแผนภาพและแผนภูมิอย่างมีประสิทธิผล
9. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba