กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม
2. การคำนวณต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและเหมาะสมกับธุรกิจ
* ตามลักษณะการผลิต
* ตามประเภทรายการ
- ต้นทุนปกติ                
- ต้นทุนจริง
- ต้นทุนมาตรฐาน           
- ต้นทุนกิจกรรม
2. วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
3. เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การคิดหาวัตถุดิบเข้างาน (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)
- ค่าแรงงานทางตรง/โสหุ้ยการผลิตเข้างาน
- การจัดทำบัตรสะสมต้นทุน
- การกำหนดราคาขาย
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ ผลกระทบกับการบันทึกบัญชีต้นทุน
5. หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีผลกระทบต่อการบัญชีต้นทุน “Net realizable value” ต่างกับ “ราคาตลาด” ของสรรพากรอย่างไร
6. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ
7. วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การตรวจนับสินค้าปีละหลาย ๆ ครั้ง (Internal Control) จะมีผลต่อ CIT & VAT อย่างไร
10. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ
11. วิธี FIFO, Weighted Average, Specification
12. ผลกระทบทางการบัญชีและภาษีอากร (TFRS & CIT) จากการขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ
13. เทคนิคการบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
14. การออกแบบระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือควรทำอย่างไร
- กระบวนการปฏิบัติการรับ-จ่าย
- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
15. กรณีหลักเกณฑ์ของ VAT ไม่ตรงกับวิธีบันทึกสต็อกตามหลักบัญชีและภาษีอากร (CIT และ TFRS)
16. การบันทึกส่วนสูญเสียระหว่างการผลิตทางบัญชีและใช้เพื่อประกอบการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องเตรียม Supporting Documents อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
17. อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีอย่างไร  และในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่
18. เทคนิคการปรับปรุง Stock Card กรณีสินค้าชำรุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าสูญหาย การทำลายสินค้า
19. ประเด็นที่มักผิดพลาดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน และสินค้าคงเหลือพร้อมวิธีแก้ไข
20. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่
- โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการต้องทำ Stock หรือไม่
- สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่ต้องทำ Stock หรือไม่
- ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกไฟไหม้ บริษัทต้องทำ Stock หรือไม่ ภายหลังปรากฏว่าบริษัทผู้ขายถูกไฟไหม้ทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
- นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่ และต้องนำส่ง VAT หรือไม่
21. การบันทึกและปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
22. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba