100 เทคนิค 100 กลยุทธ์ แนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้าม

รหัสหลักสูตร : 21/2426

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมกับ Update กฎหมายใหม่
2. ฐานภาษีและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการทั่วไป และ SMEs
3. วิธีปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (รายการบวกกลับและหักออก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
4. เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิและรอบระยะเวลาบัญชี
5. การรับรู้รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหลักเกณฑ์ที่สำคัญ
6. รายจ่ายต้องห้ามในประมวลรัษฎากรที่สำคัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร วิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
7. อย่างไรเรียกว่า “รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา” มีวิธีพิจารณาอย่างไร และกิจการจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
พร้อมทั้งปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
8. รายจ่ายต่อไปนี้เป็นรายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา หรือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไร จะทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายให้สรรพากรยอมรับ
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน - ของขวัญวันเกิด วันแต่งาน - ซื้อบัตรการกุศล           
- ดอกไม้เยี่ยมคนป่วย - เงินช่วยเหลืองานบวช งานเลี้ยง - เงินช่วยเหลืองานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - ค่าสมาชิกสโมสร ค่าสมาชิกกอล์ฟ - รถประจำตำแหน่ง           
- ค่ากระเช้าแสดงความยินดีที่เลื่อนตำแหน่ง เปิดกิจการใหม่   
9. ความแตกต่างระหว่างส่วนตัวกับสวัสดิการพนักงานมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นร่ายจ่ายได้ให้สรรพากรยอมรับ
10. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงานต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ และถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่มีวิธีพิจารณาอย่างไร
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน - นายจ้างให้ลูกจ้างอยู่บ้านโดยไม่เสียค่าเช่า
- เครื่องแบบพนักงาน - อาหารและเครื่องดื่มพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาล
- ออกภาษีให้พนักงาน - ทำประกันภัยให้พนักงาน - จัดเลี้ยงปีใหม่ จัดแข่งขันกีฬาประจำปี   
- ให้รางวัลแก่พนักงาน
11. บริจาคหรือค่าการกุศลจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
12. ซื้อสิ่งของไปบริจาค กิจการมีสิทธิขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่ และเมื่อนำไปบริจาคต้องเสียภาษีขายหรือไม่
13. หลักเกณฑ์ในการคำนวณค่ากุศลสาธารณะ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬาที่ถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิมีหลักเกณฑ์อย่างไร
14. บริจาคอย่างไร บริจาคให้ใคร จึงจะได้สิทธิประโยชน์ ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 100 %
15. บริจาคหุ้นให้กับองค์กรสาธารณะกุศลถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
16. ค่ารับรองหรือบริการที่กิจการจ่ายไปมีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะถือเป็นร่ายจ่ายได้
17. การให้ของขวัญปีใหม่ ถือเป็นค่ารับรองหรือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญ และทำอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
18. การออกค่าพาหนะ ค่าที่พักให้กับลูกค้าจะถือเป็นค่ารับรองได้หรือไม่ มีเงื่อนไขหรือไม่
19. ค่ารับรองต้องไม่เกิน 2,000 บาทหมายความว่าอย่างไร หากกิจการจ่ายเกินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
20. การคำนวณค่ารับรองที่ต้องไมเกิน 0.3 % มีวิธีคำนวณอย่างไร
21. เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของค่ารับรองจะต้องมีอะไรบ้างที่จะถือเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ถูกสรรพากรประเมิน
22. ผู้จัดการมีงบค่ารับรองรายเดือน นำบิลค่าอาหารและเครื่องดื่มมาลงเป็นค่ารับรองได้หรือไม่
23. เอกสารหลักฐานที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
และวิธีการแก้ไขเอกสารอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้
17. กฎเหล็ก 4 ข้อในการพิจารณาเอกสารรายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้มีอะไรบ้าง
18. เอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารตามประมวลรัษฎากรมีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง
19. กิจการได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อจะนำมาถือเป็นรายจ่ายและภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
20. ใบกำกับภาษีของปั๊มน้ำมันจะต้องมีเลขที่ทะเบียนหรือไม่ และจะนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
และในกรณีเป็นกระดาษความร้อนจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
21. ได้รับใบกำกับภาษีแต่เขียนชื่อ-ที่อยู่ของกิจการไม่ครบถ้วนเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ต้องมีคำว่า “สำนักงานใหญ่/สาขา”
และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทุกครั้งหรือไม่
22. บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ขายทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
23. ซื้อของซื้อสินค้า แต่ผู้ขายไม่ออกบิลให้จะมีวิธีอย่างไรบ้างจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
24. พนักงานเบิกเงินไปซื้อของไม่มีบิลจะทำใบรับเงินให้พนักงานเซ็นรับเงินแทนได้หรือไม่ จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร
25. การโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธี On-Line จะให้ออกหลักฐานอะไรในการบันทึกรายจ่าย
26. จ่ายค่ารถแท็กซี่หรือค่าพาหนะหากไม่มีใบเสร็จรับเงินจะใช้หลักฐานอะไรให้สรรพากรยอมรับ
27. บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุว่า “สด” หรือ “เงินสด” ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
28. ใบส่งของหรือใบส่งของชั่วคราวถือเป็นหลักฐานการรับเงินได้หรือไม่ มีวิธีแก้ไขให้เป็นหลักฐานการรับเงินได้หรือไม่
29. ใช้ใบสำคัญจ่ายแทนหลักฐานการรับเงินได้หรือไม่
30. ขอภาษีซื้อคืนแล้วสรรพากรแจ้งว่า เป็นใบกำกับภาษีปลอม เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องปฏิบัติอย่างไร
31. จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคารจะต้องมีหลักฐานเซ็นรับเงินหรือไม่
32. จ่ายเงินซื้อของซื้อสินค้าจะพิจารณาได้อย่างไรว่าเป็น “ทรัพย์สิน” หรือเป็น “ค่าใช้จ่าย”
33. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน รายจ่ายต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 100% และ 50% มีหลักเกณฑ์อย่างไร
34. กำหนดจำนวนเงิน 1,000 บาทเป็นทรัพย์สิน และต่ำกว่า 1,000 บาทเป็นค่าใช้จ่าย สามารถทำได้หรือไม่ สรรพากรยอมรับหรือไม่
35. ปัญหาของรายจ่ายต่อไปนี้จะถือเป็น “รายจ่าย” หรือ “ทรัพย์สิน”
- ค่าทาสีอาคาร ทาสีห้อง     - เปลี่ยนผ้าม่าน พรหมปูพื้น - Thumb Drive
- เปลี่ยนยางรถยนต์ แบ็ตเตอรี่รถยนต์     - เพิ่ม Ram ใน Computer - เปลี่ยน Keyboard คอมพิวเตอร์   
- ค่าตกแต่งอาคาร - เปลี่ยนหลังคา     - ปรับปรุงห้องน้ำ
- ยกเครื่องรถยนต์ เครื่องจักร - ค่าออกแบบอาคาร - ค่าถมดิน ปรับปรุงหน้าดิน       
- ต่อเติมหรือขยายอาคาร - เครื่อคิดเลข
36. มีวิธีพิจารณาอย่างไรในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะถือเป็นต้นทุนทรัพย์สินหรือเป็นค่าใช้จ่าย
เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักรหรือทรัพย์สินอื่น
37. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินในการเช่าซื้อ ผ่อนชำระและ ลีสซิ่ง จะเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของทรัพย์สิน
38. ภาษีซื้อเกิดจากรถยนต์นั่งหรือรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน จะถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
39. การ Renovate ทรัพย์สินจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
40. ภาษีซื้อที่กิจการมีสิทธิขอคืน แต่ไม่เอาคืนถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
41. ค่าปรับจราจร ค่าปรับศุลกากร ค่าปรับภาษีโรงเรียน ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่
42. การส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
43. รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรของกิจการจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และมีอะไรบ้าง
44. ปัญหาของรายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 คน มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ค่าซื้อรถยนต์        - ค่าเช่ารถยนต์ - การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา   
- ต้นทุนส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์     - ค่าน้ำมันรถยนต์
45. ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ของกิจการทั่วไปและ BOI มีหลักและวิธีการคำนวณอย่างไร
46. กิจการมีการลดทุนเนื่องจากกิจการมีผลขาดทุนสะสม จะทำให้สิทธิในการหักขาดทุนสะสมหมดไปหรือไม่
47. รถยนต์หรือทรัพย์สินเกิดอุบัติเหตุเสียหายทั้งคัน จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนทันที่ได้หรือไม่
48. ซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์จะหักค่าเสื่อมราคาอัตราใด
49. ทรัพย์สินสูญหาย ทรัพย์สินชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่มีแนวปฏิบัติอย่างไร
50. ทรัพย์สินมีมูลค่าเหลือ 1 บาท จะตัดจำหน่ายได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
51. พนักงานนำรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เข้ามาใช้ในกิจการจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
52. ภาษีซื้อที่เกิดจากเงินทดรองจ่ายกิจการที่จ่ายแทนบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นขอคืนได้หรือไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba