การควบคุมภายในองค์กรตาม Trend 2018

รหัสหลักสูตร : 21/2228

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมของการควบคุมภายในตาม trend 2018 และจุดที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
- Technological Changes
- Demographic Effects
- Urbanization and Social
- Industry convergence
- Age of Sustainability
2.สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับการควบคุมภายในตาม Trend 2018
- ความเสี่ยง
- โอกาส
- ภัยคุกคาม
- เทคโนโลยี   
3. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร
4. Trend 2018 กับการควบคุมภายใน
5. กรอบแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อองค์กรในยุค Thailand 4.0
- COSO ERM 2016 กรอบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง
- CG Code 2018 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
6. ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่และการปรับตัวต่อความคาดหวังใหม่ของผู้มีส่วนได้เสีย
7.การสร้างระบบงานเพื่อเตรียมรับมือการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น
8.ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมในระบบต่างๆ
9.การควบคุมภายในทางด้านบัญชี (Accounting and Administration Control)
10.การควบคุมภายในทางด้านการเงิน (Financial Control)
- Mobile Payments : Prompt Pay
- Integrated Billing
- Streamlined Payments
- Future Security
- Investment Management
11.การควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Controls)
- IT General Controls
- IT Application Controls
12.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba