กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. Update!! กฎหมายแรงงาน ปี2561

2. ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต่อนายจ้างและฝ่ายบุคคล

3. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

- กำหนดโดยข้อตกลงร่วมกัน (Mutual agreement )ข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพ การจ้าง

4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
- การมอบหมายงานในหน้าที่
- คำสั่งโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่
- คำสั่งย้ายสถานที่ทำงาน
-คำสั่งทำงานล่วงเวลา
- คำสั่งทำงานในวันหยุด

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร?
- การรับรู้ของพนักงาน กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

6. การกำหนดวัน เวลาทำงานเวลาทำงานปกติ (regular working times) เวลาพัก (Rest period) วันหยุด
ประจำสัปดาห์ (Weekly holiday) วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays) วันหยุดพักผ่อนประจำปี
(Annual Vacation) วันลา (Leave for absence)

- การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน และต่อสัปดาห์
- กรณีงานอันตราย จะต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างไร?
- นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานติดต่อกัน กี่ชั่วโมง
- “เวลาพัก” นับเป็นเวลาทำงานหรือไม่
- กรณีลูกจ้างทำงานล่วงเวลา จะต้องจัดเวลาพักอย่างไร?
- การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอมนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?
- การจัดวันหยุดประจาสัปดาห์จะต้องหยุดอย่างไร? จำนวนเท่าไหร่?
- หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณี
- จำนวนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
- กรณีเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้างตามวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคำนวณอย่างไร?
- วันลามีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? และมีสิทธิอย่างไร?

7. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
- องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)
- หลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด
- การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอม นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

8. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
- กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา
- ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- การออกหนังสือเตือน จะต้องดำเนินการอย่างไร?
- หลักเกณฑ์การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร ?
- ตัวอย่าง : สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- ค่าชดเชย (Severance Pay) ค่าชดเชยพิเศษ (Special Severance Pay) จะได้รับในกรณีใดบ้าง? และเป็น
จำนวนเงินเท่าไหร่?

9. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
- หลักเกณฑ์ใหม่ กรณีเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
- หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
- กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
- กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba