กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการทำข้อตกลง และสัญญาทางการค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้ **เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3523

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการทำข้อตกลง
และสัญญาทางการค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงและสัญญาทางการค้า
- กฎหมายการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
- กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
• การทำการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีกรณีใดบาง และมีเงื่อนไขอย่างไร?
• บทลงโทษ Punishment : โทษอาญาโทษปกครอง และความรับผิดทางแพ่ง
• สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• การฮั้วประมูลคืออะไร? อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล?
• การให้สินบนแก่เจ้าพนักงานเกี่ยวกับการทำการค้าเจ้าของกิจการต้องรับโทษเพียงใด

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มีผลกระทบอย่างไร กับผู้ประกอบการ

2. ใครคือผู้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

3. “การกระทำ” อย่างไร ถือเป็นลักษณะการผูกขาดทางการค้า

4. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ในการกำกับดูแลพฤติกรรม การผูกขาดทางการค้า และการค้าที่ไม่เป็นธรรม
• การห้ามผู้ประกอบธุรกิจที่อำนาจเหนือตลาดใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม
• การกำกับดูแลการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลลดการแข่งขัน และการรวมธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือเป็นผู้มีอำนาจ
เหนือตลาด
• การห้ามมิให้มีการตกลงร่วมกันทางธุรกิจเพื่อจำกัดการแข่งขันทางการค้า
• การกำกับดูแลการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
• การห้ามการตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภค

5. ฐานความผิดตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า บทลงโทษอาญา โทษทางปกครอง และความรับผิดทางแพ่ง
• กรณีฝ่าฝืนการแข่งขันทางการค้า
• กรณีที่เป็นการกระทำผิดใดปีแรกของการประกอบธุรกิจ
• กรณีฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่กรณีเปิดเผยข้อเท็จจริง
• โทษอาญา : จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้หรืิอทั้งจำทั้งปรับ
• โทษปกครอง : ปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้
• กรณีการกระทำความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจให้ชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท

6. สาระสำคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
• กรณีการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
• การ “ขอให้” หรือ “ขอรับ”ผลประโยชน์เพื่อจูงใจในการเสนอราคา

7. สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับหน่วยงานใดบ้าง?
• การขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้องขึ้นทะเบียนที่ใด?
• วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจะต้องกระทำโดยวิธีใด?
• การทำสัญญา การงด ลดค่าปรับ การขยายระยะเวลา การบอกเลิกสัญญา การทิ้งงาน ฯลฯ

8. สาระสำคัญและรายละเอียดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับการให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน

• ภาระเภทของสินบน
• ข้อบังคับที่กิจการต้องมี
• บทลงโทษผู้ให้ผู้รับสินบน

9. กรณีศึกษาที่เกี่บวกับการทำข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba