เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ **เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3517

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสัญญา และภาพรวมของสัญญาในประเทศไทย Basic Contract   
Law and Overview of Contracts in Thailand

2. รูปแบบของสัญญา Form of Contract

3. เป็นโมฆะและโมฆียะสัญญา Void and Voidable Contract

4. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษากฎหมาย ที่ถูกต้อง
- หลักการใช้ไวยากรณ
- ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกฎหมาย
- การใช้สำนวนในสัญญาภาษาอังกฤษ

5. รูปแบบพิเศษของสัญญา Special form of contract
- สัญญาเช่าดำเนินงาน Operating lease
- สัญญาเช่าการเงิน Financing lease
- สัญญาประเภท BTO - Build Transfer Operate
- สัญญาประเภท BOT - Build Operate Transfer

6. กรณีศึกษา: ตัวอย่างสัญญา Case study with sample clause of contracts

7. การเขียนสัญญา Contracts in writing

8. การติดอากรแสตมป์ Contracts with/without stamp duty

9. เอกสารการค้าประเภทต่างๆ Commercial papers:
- ใบสั่งซื้อ Purchase order
- ใบกำกับภาษี invoice
- ใบคำสั่งจ่ายสินค้า Delivery Order
- ใบเสร็จรับเงิน Receipt

10. การจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง เน้นจาก ประสบการณ์จริง  Real experiences of
contract drafting and negotiating

11. สัญญาธุรกิจเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ Commercial Contract in various aspects

12. ข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ Key legal terms
- คำขึ้นต้น Preamble
- คำนิยาม Definition
- ขอบเขต Scope

13. เงื่อนไขบังคับก่อน Condition precedent / เงื่อนไขบังคับหลัง Condition subsequent

14. ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Liquidate damage: Cash / Non-cash

15. เหตุสุดวิสัย Force Majeure

16. Contracts time bar

17. ภาพรวมของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับสัญญาธุรกิจ Tax overview of commercial contracts
- การจัดเก็บภาษีการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง Construction contract taxation
- การจัดเก็บภาษีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ Licensing contract taxation
- การจัดเก็บภาษีการทำสัญญาจัดจำหน่าย Distribution contract taxation

18.ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษาอังกฤษนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba