เทคนิคการเขียนระเบียบข้อบังคับ การบริหารทรัพยากรบุคคล*** เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3406

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 11,770 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนระเบียบข้อบังคับ การบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• ให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง และกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุการเกษียณให้นับว่า 60 ปี
ถือเป็นการเกษียณอายุหรือ ไม่และนายจ้าง จะต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไหร่ หากนายจ้างที่จงใจฝ่าฝืน
ไม่จ่ายเงินชดเชย จะต้องถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งคิดค่า ดอกเบี้ยในการจ่ายเงินล่า ช้าปีละ 15%
และสามารถคิดอัตราค่าปรับเพิ่มเติมอีก 15% ของเงินต้นทุกๆ 7 วัน เป็นต้น
• การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 118 กำหนดอัตราค่าชดเชย กรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างทำงาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปได้ ค่าชดเชย 400 วัน จากเดิมกำหนดให้ 10 ปีขึ้นไปได้ค่าชดเชย 300 วัน
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 41 กำหนดให้ลูกจ้างเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจรักษาสุขภาพก่อน
คลอดบุตร เพิ่มเติมนอกเหนือ จากการลาเพื่อคลอดบุตร
• เพิ่มเติมมาตรา 59 โดยกำหนดให้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นหญิงในวันลา เพื่อตรวจรักษาสุขภาพ
ก่อนคลอดบุตรด้วย กล่าวคือ แรงงานหญิง จะไปตรวจครรภ์ก็สามารถลาและได้ค่าจ้างด้วยเช่นกัน
ให้รวมทั้งค่าจ้างต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย เป็นต้น
• เพิ่มมาตรา 55/1 กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพิ่มกิจธุระอันจำเป็น
ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน ไม่ว่าจะลาบวช หรือลาเพื่อกิจธุระใดก็ตาม และการเพิ่มเติม
มาตรา 13 วรรคสอง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฯ

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1.เจาะลึกประเด็นหลักของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อบังคับการทำงาน

2. ความหมายของระเบียบข้อบังคับกับการทำงานคืออะไร

3. “สภาพการจ้าง” และ “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

4. หลักเกณฑ์ในการตีความ “พื้นที่สีเทา” ในการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน

5. ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงาน
- จะต้องมีจำนวนลูกจ้างเท่าไหร่? จึงจะต้องดำเนินการจัดทำ ระเบียบข้อบังคับ
- หน้าที่ของนายจ้างหลังจากได้ดำเนินการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน
- กรณีแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องปฏิบัติอย่างไร
- บทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบข้อบังคับ

6. ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
- ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กรณีนายจ้างกำหนดขึ้นฝ่ายเดียว
- ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กรณีเกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง
- ้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกรณีทำมาเนิ่นนานจนกลาย ประเพณีหรือกำหนดขึ้นฝ่ายเดียว

7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการเขียนระเบียบข้อบังคับในการ ทำงานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย

8. 8 รายการ หัวใจสำคัญของการเขียนระเบียบข้อบังคับ
- วันทำงาน เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
- วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
- หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- วันลา และหลักเกณฑ์การลา
- วินัยและโทษทางวินัย
- การยื่นคำร้องทุกข์
- การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

9. รายการที่น่าสนใจในการปรับใช้การเขียนระเบียบข้อบังคับใน การทำงาน
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประเภทพนักงาน การจ้าง และการประทับบัตรบันทึกเวลา
- การจ้าง และการบรรจุพนักงาน
- สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือ
- วินัยพนักงาน มาตรการ และบทกำหนดโทษทางวินัย
‣ ส่วนที่ 1 วินัยพนักงาน
‣ ส่วนที่ 2 การพิจารณาความผิดและมาตรการลงโทษทางวินัย
‣ ส่วนที่ 3 การอุทธรณ์การลงโทษ
‣ ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน
- การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

10. การวางโครงสร้าง ระบบควบคุมเอกสารระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และรูปแบบที่กฎหมาย ให้อิสระในการจัดทำ ซึ่งสามารถนำมาบริหารให้เป็นไปตาม นโยบายองค์กร
ของนายจ้าง และเสริมสร้างแรงงาน สัมพันธ์ที่ดี

11. ข้อควรระวัง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพึงระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดทาง
กฎหมายแรงงาน

12. ประเด็นความคิดเห็น : จากคำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีแรงงาน ว่าด้วยระเบียบ ข้อบังคับ
แนวปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรมนุษย

13. Case Study : กรณีศึกษา จากประสบการณ์ความผิดพลาดที่ องค์กรไม่รู้และไม่สามารถแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับแนว ปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลัง บทเรียนที่เจ็บปวดที่
ควรตระหนัก พร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุง

14. ตัวอย่าง : ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแนะนำ
ไล่เรียงแต่ละบท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba