งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/2115

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ลักษณะของงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ

2. ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการบริหารธุรกิจ

3. เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position

- งบกำไรขาดทุน Income Statement

- งบกำไรสะสม Statement of Retained Earnings

- งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flow

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน

4.1 การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ

- การวิเคราะห์แนวนอน Horizontal Analysis

- การวิเคราะห์แนวตั้ง Vertical Analysis

4.2 การนำข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน Liquidity Ratios

- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร Profitability Ratio

- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน Leverage Ratios

- อัตราส่วนกิจกรรม Activity Ratios

5. การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

6. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba