การวิเคราะห์กระแสเงินสด การจัดทำ และการใช้งบกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2184

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์กระแสเงินสด การจัดทำ
และการใช้งบกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

หัวข้อสัมมนา

1. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552, 2558, 2559) และร่างมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

2. งบกระแสเงินสดกับงบประมาณเงินสดความเหมือนและความแตกต่าง ที่นักบัญชีต้องเข้าใจ และใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. งบกระแสเงินสดและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดในมิติต่าง ๆ

4. คุณลักษณะของงบกระแสเงินสดที่มีคุณภาพ ที่พร้อมสําหรับนํามาวิเคราะห์เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ

5. รูปแบบและเทคนิคการจัดทํางบกระแสเงินสด

6. ข้อผิดพลาดในการจัดทํางบกระแสเงินสด ที่มักเกิดขึ้น

7. ปัญหาการจําแนกกิจกรรม ที่นักบัญชีจะต้องจําแนกให้ถูกต้อง

8. รายการที่ไม่กระทบเงินสดและการเปิดเผยข้อมูลที่นักบัญชีต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นพิเศษ

9. WORK SHOP การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10. เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อนํามาประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

11. การวัดค่าและอัตราส่วนข้อมูลของงบกระแสเงินสด ช่วยให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนของสภาพคล่องของ
กิจการและความสามารถในการดําเนินงานอย่างไร

12. การประเมินคุณภาพของดอกเบี้ยรับ

13. การประเมินคุณภาพกําไร

14. การประเมินความเพียงพอของกระแสเงินสด

15. การประเมินความสามารถในการจ่ายคืนหนี้

16. การประเมินความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

17. Case Study การจัดทํา และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์

18. วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินในกิจการเดียวกัน หรือต่างกิจการ

19. การวัดค่าอัตราส่วนจากกระแสเงินสดถูกนํามาใช้เพื่อการประเมินมูลค่าของกิจการ กรณีคุณต้องการเสนอขายธุรกิจ
หรือ Offer ให้กับบุคคลภายนอก

20. เคลียร์ประเด็นปัญหาที่พบหลังการจัดทํา cash flow พร้อมแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

21. ระวังภาพ "ลวง" ของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นที่ไม่ได้มาจากความสามารถในการดําเนินงานที่แท้จริงของกิจการ

22. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba