การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2726

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมหน้าที่ของฝ่าย/แผนกการเงิน

2. หน้าที่ของแผนกการเงินของบริษัทมหาชนกับบริษัทขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างไร

3. หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร

4. ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานการเงินและแคชเชียร์

5. การทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินอย่างไร

6. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคุญมีอะไรบ้าง

7. การทุจริตทางการเงินที่สำคัญและการป้องกันควรทำอย่างไร

8. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance)และการควบคุมภายในอย่างไร

9. คุณสมบัติของและความผิดชอบของของแคชเชียร์คืออะไร

10. ระบบงานระบบเอกสารและการควบคุมภายในของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน ให้สอดคล้องและถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

11. จุดสำคัญในการออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

12. รูปแบบของการรับเงินและการควบคุมภายในที่สำคัญ
- การรับเงินจากการขายเงินสด
- การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
- การรับชำระเงินท่างไปรษณีย์
- การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน
- การรับชำระเงินสดโดยลูกค้ามาชำระเอง
- การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร
- การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
- การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเตอร์เน็ต
- การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ

13. รูปแบบของการจ่ายเงินและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- วิธีการจ่าย
- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ใครคือคนที่ต้องถือเงิน

14. การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า

15. ปัญหาและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

16. ความสำคัญในการจัดทำกระทบยอดบัญชีธนาคาร

17. สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงินและแคชเชียร์

18. กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์

19. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba