เจาะประเด็นสำคัญแนวปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทในเครือ, สาขา Transfer Pricing )และมาตรฐานรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม

รหัสหลักสูตร : 21/2216

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นสำคัญแนวปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(บริษัทในเครือ, สาขา Transfer Pricing )
และมาตรฐานรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

• ลักษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทางบัญชี
• สิทธิและภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• การควบคุมกิจการ หรือการควบคุมร่วมในกิจการที่เสนอรายงาน การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือกิจการที่
เสนอรายงาน
• ผลตอบแทนระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องพิจารณาหลักฐานประกอบทางบัญชีอย่างไร
• การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
• การวัดมูลค่ายุติธรรมให้อยู่ในกรอบแนวคิดเดียวกันของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน
• การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
• การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุดและดีที่สุดจะกำหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาด
• การประยุกต์ใช้สำหรับหนี้สิน และตราสารทุนของกิจการ
• การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ข้อสมมติว่าหนี้สินทางการเงิน หรือหนี้สินที่มิใช่หนี้ สินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
ตราสารทุนของกิจการ
• ตราสารทุนของกิจการยังคงค้าง และผู้ร่วมตลาดที่เป็นผู้รับโอนจะได้รับสิทธิและ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนตราสารทุนนั้นจะไม่มีการยกเลิกหรือ ทำให้สิ้นสภาพไปด้วยวิธีการอื่นใด ณ วันที่วัดมูลค่า
• กรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายสำหรับการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการอย่าง เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
และรายการอย่างเดียวกันทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
• มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ถือรายการอย่างเดียวกันนั้นเป็นสินทรัพย์ณ วันที่วัดมูลค่า
• กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือตราสารทุนโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า จากมุมมองของผู้ร่วม
ตลาดที่มีหนี้สิน หรือได้ออกสิทธิเรียกร้องในส่วนของเจ้าของ
• มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอะรบ้าง
• ข้อกำหนดของภาระผูกพัน ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน รวมถึงความเสี่ยงด้าน
เครดิตของกิจการ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน)
• การประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
• การประยุกต์ใช้กับหนี้สินและตราสารทุนของกิจการ
• ข้อจำกัดที่ป้องกันการโอนหนี้สิน หรือตราสารทุนของกิจการ
• การประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ที่มีสถานะหักกลบลบกัน สำหรับความเสี่ยง
ด้านตลาดหรือความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
• ความเสี่ยงด้านตลาด
• ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง
• กิจการต้องใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นมากที่สุด
• เทคนิคการประเมินมูลค่า หลักการทั่วไป
• เทคนิคการประเมินมูลค่าที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุดข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคาเสนอซื้ อและราคา
เสนอขาย
• การรับรู้มูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรก
• ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
• ผลกระทบของการวัดมูลค่าที่มีต่อกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงวดสำหรับการวัด
มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถ สังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญ
• คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba