การตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงินในภาคปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2712

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงินในภาคปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

หัวข้อสัมมนา

1. กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของวงจรรายได้และการรับเงิน
- การประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง
- วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของวงจรรายได้และการรับเงิน
- ความหมายของความเสี่ยงสืบเนื่องของวงจรรายได้และการรับเงิน
- วิธีการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของวงจรรายได้และการรับเงิน
- กระดาษทำการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง
- ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงสืบเนื่องที่ประเมินได้ และสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองต่องบการเงินในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้และการรับเงิน
- การใช้ผลจากการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องของวงจรรายได้และการรับเงินในการพิจารณาว่ากิจการมีระบบ
การควบคุมภายในของวงจรรายได้และการรับเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

2. กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากวงจรรายได้และการรับเงิน
-  การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมในเบื้องต้น
- การทำความเข้าใจและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในวงจรรายได้และการรับเงิน
- การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมในเบื้องต้นของวงจรรายได้และการรับเงิน
- การออกแบบวิธีการทดสอบการควบคุมด้านการเงิน
- การสุ่มตัวอย่างและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมในขั้นสุดท้าย
- การเลือกรายการและช่วงเวลาในการทดสอบข้อมูลแต่เพียงบางส่วนซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูล
ทั้งหมดในวงจรรายได้และการรับเงิน
-  การบันทึกหลักฐานและผลการทดสอบการควบคุมภายในไว้ในกระดาษทำการ

3. กรณีศึกษาการตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้และการรับเงิน
- การออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
- การใช้ผลของการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องร่วมกับผลของการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมใน
วงจรรายได้และการรับเงินเพื่อสรุปความเสี่ยงทั้งหมดและออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
- การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
- การเลือกตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ
- การเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยวิธีการทางสถิติ

4. ประเด็นสำคัญอื่นในการตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงิน
- การตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงินของธุรกิจ
- กรณีศึกษาการตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงินของธุรกิจ
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงิน
- ประเภทซอฟต์แวร์ ข้อดีและข้อเสียของซอฟแวร์แต่ละประเภท
- การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงิน

5. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba