Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2375

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

- ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการจัดทํา Sale Promotion
- ผลกระทบจากการจัดทํา Sale Promotion กับการรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15
- วางแผนการทํา Sale Promotion ให้บริษัทได้รับประโยชน์สุงสุด

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาสัญญากับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่
ทํากับลูกค้า Five - Step Model

1.1 การระบุสัญญาที่ทํากับลูกค้าโดยสัญญาอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวาจาหรือประเพณีปฏิบัติ
1.2 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาเช่น การโอนสินค้าหรือให้บริการ หรืออาจเป็นชุดของสินค้าหรือบริการ
1.3 กําหนดราคาของรายการ โดยต้องไม่รวมองค์ประกอบการจัดหาเงิน (ดอกเบี้ยจากการผ่อนชําระ)
1.4 การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาโดยอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
1.5 การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จโดยจุดของการรับรู้รายได้มี 2 แบบ
- รับรู้รายได้ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (over time)
- รับรู้รายได้ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (a point in time)

2. ข้อกําหนดในการเลือกปรับผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
2.1 ปรับย้อนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ (Retrospective)
2.2 ปรับย้อนหลังแบบผลกระทบในอดีตให้ปรับกับกําไรสะสมต้นงวด

3. ผลกระทบจาก TFRS 15 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
3.1 ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
3.2 ธุรกิจเทคโนโลยี
3.3 ธุรกิจสื่อและบันเทิง
3.4 ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
3.5 ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
3.6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.7 ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการทํา Sale Promotion ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 การให้ส่วนลด
4.2 การซื้อสินค้า ซื้อ 2 แถม 1
4.3 นําสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่
4.4 การให้ของขวัญ ของชําร่วย
4.5 ให้ส่วนลดพิเศษเมื่อทํายอดขายได้ตามเป้าจําหน่าย
4.6 ผลกระทบทางภาษีระหว่างค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง
4.7 การนําสินค้าไปแจกเพื่อให้ทดลองใช้
4.8 การสะสมคูปองแล้วแลกซื้อ
4.9 การขายระบบเงินผ่อนระยะยาว / การขายผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ย
4.10 รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค
4.11 การขายพร้อมติดตั้งให้ฟรี

5. การจัดทําบัญชีสินค้าและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock) ของสินค้าที่นําไปส่งเสริมการขาย
5.1 บัญชีสินค้าและรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการต้องทําสําหรับสินค้าที่นําไปส่งเสริมการขาย
5.2 เอกสารอะไรบ้างในการตัด Stock เมื่อมีการส่งเสริมการขาย

6. การวางแผนทางบัญชีเมื่อมีการทํา Sale Promotion ที่ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

7. ผลกระทบจากการทํา Sale Promotion เมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba