72 ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ และหนี้สินกับความเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2236

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


72 ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์
และหนี้สินกับความเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีที่นักบัญชีต้องทราบ

2. หลักเกณฑ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

3. สินทรัพย์อื่นในความหมายของทางบัญชีหมายถึงอะไรบ้าง

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกต้องควรแสดงรายการอย่างไร

5. การบันทึกบัญชีและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

6. การบริหารเงินสด การควบคุมเงินสดรับ เงินสดจ่าย ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

7. การจัดการและวางระบบเงินสดย่อย เงินทดรองจ่ายและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี

8. หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ประเด็นสําคัญที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

9. อะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายในการได้มาซึ่งเงินลงทุน ที่นักบัญชีต้องให้ความสําคัญ

10. ดอกเบี้ย ค่าสิทธิเงินปันผล ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

11. การแยกแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินกิจการต้องจําแนกประเภทเป็น
เงินลงทุนประเภทใด

12. ลูกหนี้การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

13. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีกี่วิธีและจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและสรรพากรยอมรับ

14. การบันทึกบัญชีลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ นักบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี

15. ลูกหนี้ไปคํ้าประกันเงินกู้จะมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี

16. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเด็นสําคัญอีกจุดที่นักบัญชีต้องแม่นยํา

17. สินค้าคงเหลือและต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีนั้น นักบัญชีจะต้องแสดงรายการดังกล่าวอย่างไร
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

18. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่นักบัญชี ต้องแม่นยํา

19. การคํานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือและการคํานวณหาต้นทุนขายทําอย่างไรให้ถูกต้อง

20. อะไรบ้างที่ควรนับรวมเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการ และอะไรบ้างที่นับรวมไม่ได้

21. วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีเมื่อพบปัญหาเกี่ยวข้องกับสินค้าขาด หรือเกินจากสต๊อก ทางแก้ไขที่ถูกต้องและดีที่สุด

22. การตีราคาสินค้าคงเหลือระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV) นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

23. การประมาณการเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

24. ข้อปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชีต้องให้ความสําคัญ
คืออะไร

25. การกําหนดต้นทุนมาตรฐานอย่างไรที่สรรพากรยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

26. ปัญหาด้านบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อ และใบกํากับภาษีกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่นักบัญชี
ไม่ควรมองข้าม

27. ปัญหาด้านการจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานขายและการส่งสินค้าตัวอย่าง นักบัญชีจะลงบันทึกบัญชีที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีและการบัญชีภาษีอากร

28. ปัญหาด้านการบันทึกรายการบัญชีจากการรับมอบของแถม แจกสินค้า ทําอย่างไรให้ถูกต้อง

29. การบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

30. หลักเกณฑ์การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์อีกประเด็นใหญ่ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

31. การเปลี่ยนสินทรัพย์จะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

32. การเปลี่ยนแปลงมูลค่า การต่อเติม ปรับปรุงทําให้อยู่ในสภาพดีขึ้น ซ่อมแซม บํารุงรักษา จะบันทึกบัญชีอย่างไร

33. เช่าซื้อผ่อนชําระ สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดําเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร

34. เทคนิคการตรวจสอบข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร ที่นักบัญชีต้องให้ความสําคัญ

35. การบันทึกงานระหว่างก่อสร้าง และเอกสารสําคัญที่นักบัญชีต้องใช้ประกอบการทางบัญชีมีอะไรบ้าง

36. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาและปัญหาการคํานวณอัตราและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร นักบัญชีต้องปฏิบัติ
อย่างไรให้ถูกต้องทั้งในส่วนของมาตรฐานการบัญชีและสรรพากรยอมรับ

37. ประเด็นด้านการประมาณและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา

38. ประเด็นด้านการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

39. หลักเกณฑ์การคิดค่าสึกหรือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ต้องคิดอย่างไรให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด

40. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ จะต้องหักอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
เป็นประโยชน์ในทางภาษี

41. ประเด็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องปฏฺบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

42. การตัดรายการสินทรัพย์ที่สูญหายนักบัญชีต้องดําเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

43. มูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ถาวรมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชี

44. สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาโดยที่ไม่ปรากฏต้นทุนนั้นนักบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

45. การขายสินทรัพย์และการคํานวณกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์มีปัญหาอะไรบ้าง และปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

46. ประเด็นปัญหาการจ่ายภาษีเงินได้กลางปีทางบัญชีจะบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

47. ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ขอคืนไม่ได้ทําอย่างไร นักบัญชีจะบันทึกบัญชีอย่างไรจึงจะถูกต้อง

48. หลักเกณฑ์การประมาณการหนี้สินทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรและการประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชี

49. เจ้าหนี้การค้าคงค้างนานๆ จะแสดงอย่างไรในงบแสดงฐานะการเงิน จึงจะถูกต้อง

50. การคํานวณ ภาระหนี้สิน จากหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปีกรณีที่มีหนี้เกินกําหนดหนึ่งปีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินอย่างไร

51. ปัญหาการจัดทํางบการเงินแยกแผนก ตามมาตรฐานการบัญชีและการปันส่วนชําระ ภาระหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ตามมาตรฐานการบัญชี

52. การเปิดเผยรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชี

53. การนําเสนอรายการหนี้สินที่จะเกิดในอนาคต มีแนวทางนําเสนออย่างไร

54. วิธีการประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

55. หากไม่ต้องการประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะทําได้หรือไม่อย่างไร

56. การแสดงรายการหนี้สินระยะยาวนักบัญชีต้องคํานึงถึงเรื่องใดเป็นพิเศษ

57. การจ่ายเงินปันผล และปัญหาจากการจ่ายเงินปันผลทางบัญชีและภาษีอากรการบันทึกเงินปันผลค้างจ่าย

58. ปัญหาการหามูลค่าของทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค ที่นักบัญชีต้องให้ความสําคัญ

59. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินคืออะไร มีผลต่อสินทรัพย์และหนี้สินอย่างไร

60. ภาระหนี้สินจากภาษีอากรสําหรับการผ่อนชําระสินทรัพย์และหนี้สิน ลงบันทึกบัญชีอย่างไร

61. การบันทึกหนี้สินที่ต้องแปลงค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยและปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างมาตรฐาน
การบัญชีกับภาษีอากรที่นักบัญชีพบเจอมากที่สุด

62. การบันทึกเงินชดเชยที่ได้รับจากการส่งออก บันทึกเมื่อไรและทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

63. ภาระหนี้สินจากการเช่าระยะยาว และการขายและเช่ากลับคืนคืออะไร และจะบันทึกบัญชีอย่างไร

64. นักบัญชีกับปัญหาภาษีอากรจากการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ลงบันทึกเมื่อไร ให้ถูกต้อง

65. การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดทําเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอย่างไร และจะปรับปรุงทางบัญชีภาษีอากรอย่างไร

66. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเมื่อมีการลดหนี้ในกรณีต่างๆ เช่น การยกหนี้สินปกติการประนอมหนี้สิน นักบัญชีต้อง
ปฏิบัติอย่างไร

67. ซื้อสินทรัพย์ให้เช่ารายปีจะต้องหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร และต้องลงรายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี

68. สินทรัพย์อื่นที่กิจการจําเป็นต้องปฏิบัติเช่นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ นักบัญชีจะมีวิธีการที่ปฏิบัติที่
ถูกต้องอย่างไร

69. ปัญหาของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

70. ปัญหาการจําหน่ายสินทรัพย์บางรายการที่ยังไม่ได้รับเงิน ทางบัญชีจะต้องลงบันทึกบัญชีอย่างไร

71. ปัญหาเกี่ยวกับนายหน้าจากการจําหน่ายสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีจะปฏิบัติอย่างไร

72. ต้นทุนการกู้ยืมนักบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรเมื่อมีการกู้ยืมมาสร้างสินทรัพย์


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba