เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2149

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.สรุปประเด็นมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชี

2.หลักการและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่

-มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.การวางแผนการตรวจสอบบัญชี

4.ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

-ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk)

-ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Risk)

-ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk)

-ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม

5.การวิเคราะห์เปรียบเทียบ(Analytical Procedure)

-เปรียบเทียบกับแนวโน้ม

-เปรียบเทียบกับงบประมาณ

-เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและคู่แข่ง

-เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้สอบบัญชีคาดการณ์

-เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน

6.หลักการวิเคราะห์ พิจารณาโอกาสการเกิดทุจริต

-สัญญานเตือนภัยการเกิดทุจริตในด้านต่างๆ

-ตัวอย่างการเกิดทุจริต (Case Study)

-หากตรวจพบทุจริต แนวทางการหาหลักฐานและสรุปผลของผู้สอบบัญชี

7. แนวทางการตรวจสอบการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับยอดบัญชีการทดสอบควบคุมและการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระ ในระบบต่างๆ

-ระบบรายได้ -ระบบซื้อ

-ระบบการรับ – จ่ายเงิน -ระบบเงินเดือน

8.เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร

-เงินสดและเงินฝากธนาคาร

-ลูกหนี้การค้า

-สินค้าคงเหลือ

-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-เจ้าหนี้การค้า

-ส่วนของผู้ถือหุ้น

-รายได้

-รายการซื้อและต้นทุนขาย

-ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

-ภาษีอากร

9.ตัวอย่าง Audit Checklistรายการตรวจติดตาม

10.การสรุปผลการตรวจสอบ

11.Case Study รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

12.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba