กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2915

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้ในการเตรียมงานบัญชีเพื่อการสอบบัญชี
2. แนวทางการจัดการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินสดย่อย- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน , ออมทรัพย์ ,เงินฝากประจำ 3 เดือน
- เช็ครับที่ถึงกำหนดชำระแล้ว
3. เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลเงินลงทุนชั่วคราว
4. กลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
- ระบบควบคุมลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
- การกำหนดมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ใช้บันทึกบัญชี
- การจัดทำบัญชีย่อยลูกหนี้การค้ารายตัวไม่ให้บกพร่อง
- การควบคุมการชำระเงินจากลูกหนี้การค้า
- นโยบายการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
5. การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
6. การตรวจสอบเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การกำหนดนโยบายการคำนวณค่าเสื่อมราคาเหมาะสมหรือไม่
- การรับรู้มูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกของสินทรัพย์
- การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์
7. ตรวจสอบรายได้บันทึกถูกต้องตามาตรฐานการรายงานทางเงินหรือไม่
- กรณีการขายสินค้า
- กรณีการให้บริการ
- กรณีการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์
- กรณีรายได้ค่าก่อสร้าง
- กรณีการเช่าซื้อและลิสซิ่ง
8. กลยุทธ์สร้างความเข้าใจและเชื่อถือได้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
9. กลยุทธ์การจัดทำรายละเอียด การสอบทานและแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน
10. ต้นทุนขายเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงในรอบบัญชีนี้ บันทึกครบถ้วนหรือไม่ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
11. ค่าใช้จ่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีนั้นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือไม่
12. ค่าใช้จ่ายได้บันทึกครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่
13. ตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกำไรทางบัญชีเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรหรือไม่
14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba