การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

รหัสหลักสูตร : 21/2239

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรที่กิจการต้องจัดทำ

2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่างกันอย่างไรกับหลักการรับรู้รายการภาษีแบบเดิม สาระสำคัญที่ต้องพิจารณา

3. จุดที่จะใช้ในการพิจารณาถึงประเด็นรายการที่จะเกิดเป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เตรียมข้อมูลอย่างไรเพื่อจัดทำ เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่นำไปสู่การพิจารณารายการที่สำคัญมีอะไรบ้าง

4. จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6. วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ

- อัตราภาษีมีผลต่อการคำนวณหรือไม่?

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องนำมาพิจารณาประกอบการคำนวณอย่างไร?

7. วิธีการบันทึกรายการทางบัญชี เดบิต เครดิต อย่างไร เปิดเผยในงบการเงินต้องทำอย่างไร และต้องแสดงข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่

8. รายการที่รับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุน และรายการที่รับรู้นอกกำไรขาดทุน ต้องปฏิบัติอย่างไร

9. ฝึกวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้ จากกรณีศึกษา 5 กรณี สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba