เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชีเเละระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากรอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ 2561) จ.ชลบุรี***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 24/4920/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชีเเละระบบเอกสาร
ให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากรอย่างมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outlineวิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ทำไมต้องปรับปรุงระบบบัญชี ระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร


2. ผลกระทบต่อการไม่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร

3. ทำความเข้าใจกับระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบภาษีอากรที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
3.1 ระบบบัญชี มาตรฐานการบัญชี
3.2 ระบบเอกสารทางบัญชี และเอกสารทางภาษีอากร
3.3 ระบบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

4. มุมมองแบบมืออาชีพในการพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชี และระบบเอกสารให้ถูกต้องตรงกับประมวลรัษฎากร
4.1 การวางระบบบัญชีขึ้นมาใหม่ หรือ ปรับปรุงระบบเดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4.2 ใครมีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบบัญชีและระบบภาษีอากร
4.3 ความผิดพลาดที่มักมองข้ามในการปรับปรุงระบบ

5. การปรับปรุงระบบเอกสารทางบัญชีให้สอดคล้องกับเอกสารทางภาษีอากร
5.1 มาตรฐานการบัญชี กฎหมายบัญชี
5.2 เอกสารทางภาษีอากร
5.3 การวางระบบเอกสารรายรับและเอกสารรายจ่ายให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร
- ข้อความระมัดระวังเอกสารรายรับ เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งของ 
ใบส่งของชั่วคราว ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
- มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะทราบว่า เอกสารรายจ่ายนั้น ถือเป็นรายจ่ายได้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
- ซื้อของ ซื้อสินค้า ไม่มีบิล จะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
- หากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้ ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าที่จอดรถต้องมีบิลเป็นหลักฐานการรับเงินทุกครั้งหรือไม่ถ้าไม่มีบิลจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงาน, ค่าน้ำมันรถพนักงานที่นำมาใช้ในกิจการ ควรจัดระบบ
เอกสารอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- ปัญหาของเอกสารรายจ่ายที่ต้องระมัดระวังในการวางระบบเอกสาร เช่น ค่าขนส่ง รับจ้างทำของ การให้ส่วนลด 
ของแถม
- จะวางระบบเอกสารรายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้
- การวางระบบรายจ่ายค่ารับรอง รายจ่ายการกุศลทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- จะวางระบบเอกสารภาษีซื้อขอคืนได้ และภาษีซื้อต้องห้ามอย่างไรให้ถูกต้องในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การวางระบบตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
5.4 บทลงโทษเมื่อเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ หรือเอกสารปลอม

6. การปรับปรุงระบบบัญชีที่สำคัญให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร
6.1 ระบบบัญชีเงินสด
- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคาร
- บัตรเครดิต
- Prompt Pay
- โอนเงิน On line และ QR Code
6.2 ระบบบัญชีขายและลูกหนี้
- ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้ให้กู้ยืมเงิน
- หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.3 ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ
- กิจการซื้อมาขายไป กิจการอุตสาหกรรม
- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- สินค้าชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้ และสินค้าสูญหา
- สินค้าขาด และสินค้าเกิน
- การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
6.4 ระบบสินทรัพย์ถาวร
- วิธีพิจารณาสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่าย ความแตกต่างที่สำคัญ
- ต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- รายจ่ายค่าซ่อมแซม
- การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อราคาสินทรัพย์
- รายจ่ายอันมีลักษณะลงทุน รายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งสินทรัพย์
- การวางระบบรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
- การวางระบบซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่ง
6.5 ระบบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ค่าสิทธิ ค่าลิขสิทธิ์
- Royalty, Franchise
- Software
6.6 ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง
- ปัญหาการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
- สวัสดิการพนักงาน
- ประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน

7. การปรับปรุงระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งระบบบัญชีและระบบภาษีอากร

8. การปรับปรุงระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

9. ข้อผิดพลาดในการปรับปรุงระบบบัญชี ระบบเอกสาร ให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา (จ.ชลบุรี)
666/66 Moo 5 Naklua 23-25, เมืองพัทยา Pattaya, Chonburi 20150
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba