วัคซีนภาษี เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบและไม่ให้ลุกลามไปประเด็นอื่น

รหัสหลักสูตร : 21/17035

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วัคซีนภาษี เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบและไม่ให้ลุกลามไปประเด็นอื่น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• Update!!! มาตรการบัญชีจุดเดียว 2561 กรณีจดบัญชีชุดเดียว (เป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว)แต่ไม่ยื่่น
แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรรพากรมีอำนาจประเมินภาษี 5 ปี !!!
• การสอบยันใบกำกับ โทษ!!! ความน่ากลัวของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
• 4 “รู้” เตรียมพร้อมเมื่่อถูกเรียกตรวจสอบภาษี /ประเมินภาษีย้อนหลัง
- รู้ทันเกณฑ์ที่่สรรพากรจะใช้ตรวจสอบภาษี (แนวทางที่่สรรพากรจะใช้ตรวจสอบ)
- รู้เขา รู้เรา (รู้ทันอำนาจในการประเมินภาษี รู้เทคนิคการชี้แจงกรมสรรพากรและการเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพื่่อใช้โต้แย้งข้อพิพาท)
- รู้สิทธิของผู้เสียภาษี (การอุทธรณ์ การขอลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม)
- รู้ข้อกฎหมาย เพื่่อใช้โต้แย้งกับกรมสรรพากร แนวคำพิพาทษา แนววินิจฉัยของกรมสรรพากร

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. แนวตรวจสอบปี 2561 (นโยบายตรวจสอบภาษีของปี 2561)

2. เกณฑ์ที่เสี่ยงต่อการถูกสรรพากรเรียกตรวจ กิจการของท่านเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• เกณฑ์ความเสี่ยงที่กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการถูกสรรพากรตรวจสอบ
• เกณฑ์ความเสี่ยงที่นิติบุคคลจะถูกสรรพากรตรวจสอบ
• ขาดทุนที่ยังไม่ได้คำนวณขั้นต้น - ประกอบกิจการขาดทุนมากกว่ากำไร
• มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ย - ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
• ยื่นแบบภ.ง.ด.51 ขาดเกินไป 25%
• มียอดโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย มากกว่ารายได้ในงบการเงิน
• ยอดขายภพ.30 ต่างกับรายรับในงบการเงิน
• ซื้อวัตถุดิบมากแต่รายได้ต่ำ
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• ค่าใช้จ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชี
• ค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหาร ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษาที่สูงเกินปกติ

3. Update! มาตรการบัญชีจุดเดียว 2561 กรณีจดบัญชีชุด เดียว (เป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว) แต่ไม่ยื่น
แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรรพากรมีอำนาจประเมินภาษี 5 ปี!

4. รู้ทันเกณฑ์ที่สรรพากรใช้เรียกตรวจภาษี (เตรียมรับมืออย่างไรเมื่อถูกตรวจ)
• เตรียมความพร้อมกับวิธีการตรวจสอบภาษีรูปแบบใหม่ปี 2561 และประเด็นที่สรรพากรเพ็งเล็งเสี่ยงต่อการถูกเรียก
ตรวจสอบ
• การออกตรวจเยี่ยม ตรวจแนะนำ - การตรวจปฏิบัติงานทั่วไปในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การตรวจนับสต็อกสินค้า การตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี
• การสอบยันใบกำกับ
• โทษ! ความน่ากลัวของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
• การออกหมายเรียก

5. เตรียมพร้อมกับอำนาจประเมินความผิดของเจ้าหน้าที่ประเมิน (รู้เขา รู้เรา ป้องกันไว้ก่อนไม่ เสียหาย)

6. เตรียมตัวอย่างไรเมื่อถูกหมายเรียกตรวจสอบภาษี
• บุคคลธรรมดาต้องเตรียมตัวอย่างไร - นิติบุคคลต้องเตรียมตัวอย่างไร
• การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงาน

7. เทคนิคโต้แย้งอำนาจประเมินของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
• เทคนิคการชี้แจง และการโต้แย้งข้อพิพาทเมื่อเข้าพบเจ้าพนักงาน

8. case studies การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง / Case การตรวจสอบจริงจากเจ้าพนักงานประเมิน/
พนักงานตรวจสอบ

9. อายุความของการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
• อำนาจตรวจสอบย้อนหลัง 2 ปี
• อำนาจตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี
• ภาษีธุรกิจเฉพาะกับความน่ากลัวอำนาจประเมินภาษีถึง 10 ปี

10. กรณีศึกษาข้อพิพาทและคดีความในการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังที่น่าสนใจ (รู้กฎหมาย รู้แนวทาง)

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba