การปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหาภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1947

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหาภาษี

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
2. วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน

 • บัญชีธนาคารทั้งหมด
 • บัญชีพัก
 • ลูกหนี้ค้างจ่าย
 • รายได้ค้างรับ
 • เช็ครับล่วงหน้า
 • ทะเบียนทรัพย์สิน
3. การเตรียมเอกสารทางบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
 • ผู้เช่าย้ายออกแต่ไม่แจ้งให้ทราบ ทำให้ฝ่ายบัญชียังรับรู้รายได้ และไม่ได้ตัดรายได้ออกจากระบบการออกเอกสารทางบัญชี
 • ผู้เช่าหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าแต่ค้างส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายได้ตามเอกสารมากกาว่ารายได้จริง
 • รายจ่ายจริงมากกว่าเอกสารที่ได้รับ
 • ยืนยันยอดกับธนาคาร การกระทบยอดบัญชีธนาคารตรวจสอบ Statementเพื่อปิดบัญชี
4. หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
 • เจ้าหนี้ทั้งหมด
 • ภาษีขายตั้งพักสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์สิน
5. การตั้งหนี้สูญ การตัดหนี้สูญ ในรอบระยะเวลาบัญชีจัดการอย่างไรเมื่อมีการปิดบัญชี
 • อยู่ระหว่างทวงถามให้ชำระหนี้
 • อยู่ระหว่างแจ้งให้ชำระหนี้ ริบเงินประกันบอกเลิกสัญญา แต่หนี้ค้างมากกว่าเงินประกันตามสัญญา
 • อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย
6. เตรียมความพร้อมเอกสารที่อาจถูกตรวจ
 • งบการเงิน
 • จำนวนหุ้น
 • สำรองตามกฎหมาย
 • งบทดรอง
 • กำไร/ ขาดทุนสะสมยกมา
 • กำไร/ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน
 • บัญชีแยกประเภท
7. งบกระทบยอดบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
 • ภ.ง.ด.1, 1ก
 • ภ.ง.ด.3
 • ภ.ง.ด.53
 • บัญชีพิเศษ
8. รวมประเด็นปัญหา การปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • 8.1 ปัญหาความแตกต่างเกณฑ์สิทธิ์ เกณฑ์คงค้างต้องปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกอย่างไร
  • รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าส่วนกลาง(ถ้ามี)
  • ค่าภาษีที่ผู้เช่าออกแทน เช่น ภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีป้าย
  • รายการค่าใช้จ่ายสำนักงาน
  • รายได้ค้างรับที่ไม่สามารถติดตามได้ /อยู่ระหว่างติดตาม
 • 8.2 ปัญหาเงินประกันตามสัญญาเช่า สัญญาบริการบันทึกรายการอย่างไร
  • สัญญาสิ้นสุดแต่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้เช่า
  • การริมเงินประกันตามสัญญา แต่ยังมียอดหนี้ค้างชำระอยู่
  • การนำเงินประกันตามสัญญามาตัดเป็นค่าเช่า ค่าบริการ
 • 8.3 ค่าสาธารณูประโภคค้างจ่ายรอเคลียร์บิล
  • ผู้เช่าจ่ายค่าไฟฟ้า ประปาให้หน่วยงานภาครัฐแล้วแต่ยังไม่ได้นำใบเสร็จมาแลกกับผู้ให้เช่า
  • ให้ผู้เช่าจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าประปาเอง
  • การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53 เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
 • 8.4 รายได้ที่ต้องปิดให้ได้ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
  • รายได้ค้างรับ
  • รายได้รับล่วงหน้า, เช็ครับล่วงหน้า
  • ประเด็นรายได้ที่ต้องปรับปรุงทางบัญชีให้เป็นรายได้ทางภาษี
  • การตรวจสอบกระดาษทำการก่อนปิดบัญชี
 • 8.5 ค่าสาธารณูประโภคค้างจ่ายรอเคลียร์บิล
  • ผู้เช่าจ่ายค่าไฟฟ้า ประปาให้หน่วยงานภาครัฐแล้วแต่ยังไม่ได้นำใบเสร็จ มาแลกกับผู้ให้เช่า
9. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
10.เทคนิครับมือการตรวจย้อนหลัง เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน

 • ภ.ง.ด. 50 ของปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51
 • สบช. 3 อบจ.5
 • ทางแก้ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิ ภ.ง.ด. 51 ขาด-เกิน
11.การปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด 51, ภ.ง.ด. 50 สำหรับธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน


พิเศษ 3 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม พ.ย.-ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ. 2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)
3.ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "การบัญชีภาษีอากรแบบมืออาชีพ Tax Accounting Professional" ฟรีทันที!!!

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba