ข้อแตกต่างของการปฏิบัติทางบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2766

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

SECTON 1 ความแตกต่างในการปฏิบัติทางบัญชีของ TFRS for PAEs กับ TFRS for NPAEs
1.ที่มาของการแยกมาตรฐานการบัญชีระหว่าง PAEs กับ NPAEs
2.ทิศทางของการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
3.ข้อแตกต่างของการปฏิบัติทางบัญชีระหว่าง  PAEs กับ NPAEs
4.การปฏิบัติทางการบัญชี และการรายงานทางการเงินของกิจการ PAEs กับ NPAEs

SECTON 2 ความแตกต่างทางบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร
1.เกณฑ์สิทธิ กับ Accrual Basis ความเหมือนบนความแตกต่าง
2.หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ และรายจ่าย (กรณีทั่วไป)
3.การรับรู้รายได้แยกตามประเภทกิจการ
3.1 รายได้สัญญาเช่า (Leasing)
* สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)
* การขาย และเช่ากลับคืน
3.2 รายได้กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
3.3 รายได้กิจการก่อสร้าง
3.4 เช่าซื้อ (Hire Purchase) หรือการผ่อนชำระกรณีกรรมสิทธิยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อขณะที่มีการส่งมอบสินค้า
4. การบัญชีทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
5. ต้นทุนการกู้ยืม (ดอกเบี้ยจ่าย)
6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8. เจาะประเด็นสำคัญมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS เรื่อง สัญญาเช่า
9. การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
10. Update และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba