เทคนิคและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 23/4034/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม


1. ความหมายของลูกหนี้และประเด็นเกี่ยวกับลูกหนี้ที่สำคัญ

2. วิธีการจัดประเภทของลูกหนี้เพื่อสะดวกในการจัดการ

3. เทคนิคการบันทึกบัญชีลูกหนี้

- จุดการพิจารณาการบันทึกรับรู้รายการลูกหนี้

- การบันทึกบัญชีลูกหนี้ในวันที่มีการขายสินค้าหรือบริการ

- การบันทึกบัญชีลูกหนี้ในวันที่รับชำระหนี้จากลูกหนี้

- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได้

- การบันทึกบัญชีหนี้สูญได้รับคืน

- การพิจารณาบันทึกรายการเกี่ยวกับ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ

4. เทคนิคและวิธีการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

- การปฏิบัติงานทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

- การบันทึกรายการและการเปิดเผยรายการเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ

- การพิจารณาจำนวนหนี้สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีหลักการพิจารณาอย่างไร

- เทคนิคการลดยอดกรณีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ

5. เทคนิคการจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้ และการบันทึกรายการ

- การนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้

- การโอนบัญชีลูกหนี้

- การขายบัญชีลูกหนี้ (การใช้บัญชีลูกหนี้ในการหาเงินสด)

6. เทคนิคการแสดงรายการลูกหนี้ในงบการเงิน

7. แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบบัญชีลูกหนี้

8. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba