โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 41***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 39,590 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 41,730 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 41

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 33 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 33 ชม.

 

เรียนรู้ภาษีอากรทั้งะบบจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีระดับประเทศ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร


หัวข้อสัมมนา

• นักบริหารภาษียุคใหม่ (Modern Management & Tax)
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Incomr Tax)
• ภาษีีหัก ณ ที่จ่าย (Withholdding Tax)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
• อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)
• การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
• อากรแสตมป์ (Stamp Duty)
• การวางแผนภาษี (Tax Planning)
• การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)
• ฝึกปฏิบัติ (Workshop)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 33.0 0 0 0 33.0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba