เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน : Double Taxation

รหัสหลักสูตร : 21/8301

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
Double Taxation

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


• เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน...จากวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ทําให้เข้าใจง่าย
• การอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน ไม่ยากอย่างที่คิด
• ความสําคัญของ “สถานประกอบการถาวร”

วิทยากร อาจารย์สาโรช ทองประคำ

หัวข้อสัมมนา

1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน [OECD]
2. ความสัมพันธ์ของ “ถิ่นที่อยู่” กับ “สถานประกอบการถาวร”
3. “สถานประกอบการถาวร” มีความสำคัญอย่างไร
4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร [PE]
• Asset
• Agency
• Activity
5. ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนได้
• ผู้มีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
• ประเทศที่ไปนั่งเซ็นสัญญา
• ผู้ที่มีรายได้
6. สำนักงานตัวแทน กับ สำนักงานสาขาต่างกันอย่างไร
7. ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ
• Branch
• Representative office
• Regional
• Office
• Dependent agent
• Subsidiary
• Distributer
• Joint Venture
• Consortium
8. ทำสัญญากับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ประโยชน์อย่างไร
9. การเก็บภาษีจากกำไรสุทธิ [Business Profits]
10. การยกเว้นเงินได้จากการลงทุน
• ดอกเบี้ย
• เงินปันผล
11. ปัญหาจากการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ
• ค่า “สิทธิ” กับ “ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม” ความเหมือนที่แตกต่าง
• การจ่าย Royalty, Know How, Copyright
• ปัญหาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องรวมค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานที่เข้ามาสอนงานลงโปรแกรมติดตั้งเครื่องจักร
ให้ด้วยหรือไม่
12. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระและไม่อิสระ
13. การจ่ายเงินได้ให้กับนักแสดง นักกีฬา นักศึกษา อาจารย์ ค่าป่วยการของกรรมการ (director’s fees)
14. พิจารณาอย่างไรว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 หรือใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
15. ปัญหาในการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ปัญหาการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน อ่านอย่างไรให้เข้าใจ
• ทำอย่างไรให้เข้าใจอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ง่ายและถูกต้องตามสรรพากร
16. การขจัดภาษีซ้ำซ้อน (Elimination of Double Taxation) มีวิธีขจัดอย่างไร
• กรณี DTA ขัดแย้งกับประมวลรัษฎากรจะใช้กฎหมายใด
17. เมื่อไรจะยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
18. บริษัทอยู่ในประเทศนอกอนุสัญญาแต่มีผู้ถือหุ้นกว่า 50% อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนจะใช้
สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่
19. บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนและมีสาขาที่ต่างประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
ด้วยหรือไม่
20. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน บรรทัดต่อบรรทัด
21. การอ่านประเภทเงินได้ ตามข้อบท DTA
• เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ – เงินได้จากกำไรสุทธิ
• เงินได้จากการขนส่งทางเรือและอากาศยาน – เงินได้จากเงินปันผล
• เงินได้จากดอกเบี้ย – เงินได้จากค่าสิทธิ
• เงินได้จากผลได้ขาดทุน – เงินได้จากบริการส่วนบุคคล
• เงินได้จากค่าป่วยการกรรมการ – เงินได้ของนักแสดงและนักกีฬา
• เงินได้จากเงินบำนาญ - เงินได้ของศาสตร์จารย์ ครู นักวิจัย
• เงินได้นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม - เงินได้อื่นๆ
22. กรณีการอ้างสิทธิ DTA ของผู้มีถิ่นที่อยู่
23. กรณีการเสีย CIT ของนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่มี DTA
24. สิทธิเก็บภาษีของเงินได้ตามข้อบท DTA
25. การขจัดภาษีซ้อน
• ประเทศที่มี DTA
• ประเทศที่ไม่มี DTA
• วิธีใช้เครดิตภาษี
26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba