เทคนิคการเขียนแนวปฏิบัติสวัสดิการ สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/3432

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการเขียนแนวปฏิบัติสวัสดิการ
สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดยอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ทําความเข้าใจ เกี่ยวกับ “สวัสดิการ” ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เป็น สภาพการจ้าง หรือ สิทธิฝ่ายจัดการ และ บังคับด้วยกฎหมายอะไร? มาตราใดบัญญัติไว้

2. เทคนิคการเขียนคู่มือ แนวปฏิบัติสวัสดิการ จะต้องมีเทคนิคอย่างไร? ที่ไม่ให้ถูกกระทรวงแรงงานและศาลตัดสิน ว่าเป็น “ค่าจ้าง”

  - รูปแบบการเขียนที่ต้องมีเรื่อง ที่มา ข้อเสนอ (วัตถุประสงค์เจตนารมณ์หลักการ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข อัตราการจ่าย การระงับหรือยกเลิกการให้/จ่าย) วันที่มีผลใช้บังคับ และข้อสงวนสิทธิ์เป็นอย่างไร?
  - การเขียนคู่มือสวัสดิการเป็นเรื่องๆ แยกสวัสดิการแต่ละประเภท ในลักษณะแนวปฏิบัติมีวิธีการและเทคนิคอย่างไร?
  - องค์ประกอบของการตีความให้สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็น “เงิน” เป็น “ค่าจ้าง” มีอะไรบ้าง หากทำสมการ ควรถอดสมการในองค์ประกอบใดทิ้ง จึงปลอดภัยที่สุด มีข้อแนะนำ นัยซ่อนเร้นอย่างไรให้เป็นแนวทางและกุศโลบาย
  - เคล็ด(ไม่)ลับ ในการเขียนสวัสดิการที่เป็นซึ่งจ่ายอยู่ในปัจจุบัน ให้ “ไม่เป็นค่าจ้าง” ทำอย่างไร? จำเป็นต้องใช้เทคนิค และกลยุทธ์ขั้นสูงอย่างไร?

3. สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าครองชีพ ค่ากะ ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถ ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น เป็นค่าจ้างหรือไม่ เขียนอย่างไร? ไม่ให้เป็นค่าจ้าง

4. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ “สวัสดิการ” ที่มักถูกวินิจฉัยเป็น “ค่าจ้าง” และทําให้ถูกนําไปเป็นฐานเพื่อคํานวณ หรือต้องรับผิด ทางแพ่งและอาญา และประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่มักผิดพลาดพร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไขได้โดยไม่ผูกพันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

  - สวัสดิการ “เงินค่ากะ” ผลกระทบกับประกันสังคมและการตีความ “ค่าจ้าง” ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเป็น ประเด็นการยื่นข้อเรียกร้องของสภาพแรงงานตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์
  - สวัสดิการ “โบนัส” กรณีการให้โบนัสแบบตายตัว (Fit) กับโบนัสแบบยืดหยุ่นจะต้องทำอย่างไร? ไม่กลายเป็น “ค่าจ้าง”
  - สวัสดิการ “การขึ้นค่าจ้างประจําปี” จะต้องกำหนดให้มีหรือไม่? เป็นสวัสดิการประเภทสิทธิการจัดการ จะต้องสัมพันธ์กับอะไรบ้าง? ในการพิจารณา
  - สวัสดิการ “การเลืNอนขั้น เลืNอนตําแหน่ง” จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอะไรบ้าง? โดยไม่ทำให้เป็นค่าจ้าง และไม่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกได้)
  - สวัสดิการ “ค่าครองชีพ” นั้นนับเป็น “ค่าจ้าง” แต่จะทำอย่างไร? ให้สวัสดิการค่าครองชีพใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการอื่นๆ
  - การนำไปคำนวณเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มขึ้น ในส่วนนายจ้างและลูกจ้าง หากส่งไม่ครบจำนวน จะต้องเสียเงินเพิ่ม เท่าไหร่? และในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจำนวนเท่าไหร่
  - การนำไปคำนวณค่าล่วงเวลา 3 แบบ คือ ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ 1.5 แรง ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 3 แรง ค่า ทำงานในวันหยุด 1 แรง สำหรับลูกจ้างรายเดือน หรือ 2 แรงสำหรับลูกจ้างรายวัน
  - การนำไปคำนวณ ค่าชดเชยพิเศษ, ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว, ค่าจ้าง 75% หยุดกิจการชั่วคราว, ค่าจ้างวันลา หยุดงานต่างๆ, ค่าจ้างเดินทางทำงานท้องที่อื่น ฯลฯ
  - อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าจ้างจากการบริหารสวัสดิการไม่เป็น มีอายุความเท่าไหร่? ฯลฯ

5. เทคนิคการจัดการ สวัสดิการที่นายจ้างตั้งใจให้มากกว่ากฎหมาย เปลี่ยนจาก “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” เป็น “สิทธิฝ่าย จัดการ” เพื่อให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ในอนาคตได้

6. การเขียน แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการเพื่อใช้เป็นคู่มือบริหารงานบุคคล แล้วเก็บไว้ใช้งานภายในองค์กรเองมีประโยชน์อย่างไร นำ มาใช้เมื่อใด จึงจะชนะคดี

7. การทำให้แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการเพื่อใช้เป็นคู่มือบริหารงานบุคคล มีผลย้อนหลังในการบังคับกับลูกจ้างทำได้หรือไม่อย่างไร?

8. ท่านถาม - อาจารย์ตอบ

กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561


เวลา 09.00-16.00 น.


โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท


บุคคลทั่วไป
8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba