Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56


เคล็ดลับการปิดงบการเงิน และการบวกกลับใน ภ.ง.ด.50 พร้อมเจาะลึกการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 23/4516

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Excel for Managerial Accounting
(Microsoft Excel สำหรับงานบัญชีบริหาร)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะปัญหาการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ ครบถ้วนแล้วหรือไม่บันทึก
ข้ามเดือนจะมีผลกระทบอย่างไร พร้อมวิธีการตรวจเช็ค
2. งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 10 จุดที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
3. การตรวจนับสต็อกสินค้า กระทบยอดบัญชีกับสินค้าในสต็อก
- สินค้า ขาด เกิน ชำรุด ไม่ตรงกับบัญชีแก้ไขอย่างไร
- การตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย ทำอย่างไรให้เหมาะสมไม่เสียหาย
- วิธีการทางบัญชีในการบันทึกราคาสินค้า สินค้าชนิดเดียวกันแต่ราคาทุนต่างกัน
ใช้รหัสสินค้าร่วมกันได้หรือไม่ จะมีปัญหาอย่างไร
- เทคนิคการกระทบยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี
- การกระทบยอดรายได้ ภ.ง.ด 50 , ภ.พ 30 และ ภ.ง.ด 53 ของแต่ละเดือนเพื่อไม่ให้เป็น
การสะสมปัญหาไปถึงปลายปี
4. เคล็ดลับการปรับปรุงเอกสารรายจ่ายแบบใดให้ทันเวลา
5. สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดการทุกสิ้นเดือน เพื่อลดความผิดพลาด ทั้งด้านการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. การจัดทำและติดตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการรับเงินที่ต้องมี เมื่อผู้สอบบัญชีและสรรพากรขอตรวจสอบ
7. การปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และข้อควรระวังเพื่อป้องกันการผิดพลาด
8. Update รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายต้องห้ามและการปรับปรุงราย
จ่ายในแบบ ภ.ง.ด 50
- รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 
- รายจ่ายที่สรรพากรให้ตัดออก
- รายจ่ายที่จ่ายจริง มีหลักฐาน แต่สรรพากรเห็นว่าเกินสมควร
9. มุมมองของนักบัญชีและสรรพากรจากรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมปรับปรุง
- รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม - รายได้จากค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ดอกเบี้ย เงินปันผล
- รายได้รอบบัญชีอื่น แต่รับมาในรอบบัญชีที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด 50 
- ส่งของบริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ นิติบุคคลจะต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
10. เปิดแบบ ภ.ง.ด.50 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแบบแสดงรายการ
11. การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกรณีการขอคืนอย่างปลอดภัย
12. จุดความผิดพลาดที่มักถูกสรรพากรประเมิน
13. จุดความผิดที่จะถูกตรวจสอบหลังยื่นงบการเงิน
14. หมายเหตุหน้างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบันทึกไว้ จะมีผลให้สรรพากรตรวจสอบภาษีได้หรือไม่
15. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์ธงชัย ยางงาม

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba