e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์

Course Code : 21/5127

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

• วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
• กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
• Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
หัวข้อสัมมนา
1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?
3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควรทราบ
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค ละผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อนย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
4.2 ความจำเป็นของระบบการชำระเงินและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินต้องทราบ
5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ
6. สรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
7. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
7.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
7.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
7.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
7.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
8. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
8.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
8.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
8.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
8.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?
9. Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
9.1 ลักษณะและกระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของธนาคารพาณิชย์
9.2 การออกหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และออกสำเนาให้หน่วยงานผู้ชำระเงิน
9.3 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยงานเป็น PDF ไฟล์
9.4 หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และส่วนของผู้ถูกหัก, แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งใบปะหน้า พร้อมใบแนบแยกตาม ภงด.แต่ละประเภท และรายงานข้อมูลการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบรายวัน
9.5 ระบบการนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรแทนหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ พร้อมชำระภาษีตรงเข้าบัญชีของกรมสรรพากร
9.6 การติดตามสถานะการชำระภาษี
10. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba