ปิดบัญชีคราวนี้จะบริหารอย่างไรดีกับสินค้าคงเหลือ

รหัสหลักสูตร : 21/2773

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ประเด็นปัญหาด้านการบัญชี

- เทคนิคจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องกับระบบบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี จะต้องปฏิบัติอย่างไร

- ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทางออกที่ถูกต้อง

- แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชี Stock สินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า ต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

- รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

- ขั้นตอนการตัด Stock ที่ถูกต้องและแม่นยำ

- การซื้อสินค้าโดยที่มีของแถมมา ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

- เมื่อมาตรวจพบสินค้าที่เกินจากการที่นับ Stock สินค้าแล้ว จะต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

2. ประเด็นปัญหาด้านบัญชีภาษีอากร

- หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีความแตกต่างกันอย่างไร

- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

- การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร

3. ประเด็นปัญหาด้านการควบคุมภายใน

- การบันทึกและการตัด Stock กรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆ

- การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาด

- ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา

- การตรวจแบบสุ่มตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ

- ตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร

- ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าแต่ละงวดบัญชี

- ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

4. ประเด็นการบริหารสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบคงเหลือ

- หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร

- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock

- เมื่อสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง ต้องทำอย่างไร

- อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัตอย่างไร

- อัตราของเสียที่เกินกำหนด จะต้องบันทึกต้นทุนอย่างไรในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่

5. เทคนิคการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba