ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1888
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/5073/22
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2755
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3401
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
8
21/2145
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
9
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/3401/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3387
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
14
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
21/3401/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
20
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
23/4921
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/3451
-
-
-
-
1,800
VAT 126
1,926
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
24
31/3428
-
-
-
-
600
VAT 0
600
900
VAT 0
900
close booking online
25
002/2561/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
26
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
27
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/2381
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
29
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
30
002/2561/2
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
31
002/2561/3
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
32
21/1898
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
33
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
34
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
21/2212
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8315
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
39
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
40
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
41
บรรยายโดย :
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์
21/5051
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
42
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
43
21/3317
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/7705
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
47
21/1375
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
48
23/4522/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
49
002/2561/4
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
50
002/2561/5
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
52
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
53
21/2251
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
54
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
55
21/1222
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
56
21/3430
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
57
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
58
21/3512
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
59
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
60
21/7139
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
61
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
62
23/4077/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
63
23/4099/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
64
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
65
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5002/13
15
15
15
15
12,000
VAT 840
12,840
15,000
VAT 1,050
16,050
close booking online
66
21/1644
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
67
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
68
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
69
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
70
23/4089
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
71
21/2206
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
72
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
73
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
74
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1362
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
75
21/17025
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
76
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
77
21/2783
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
78
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
79
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
80
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
81
21/5063
3
3
3
3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
82
21/5092/5
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
83
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
84
21/2762/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
85
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
23/4505/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
86
23/4043/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
87
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
89
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
90
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
91
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
92
21/2187
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
93
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
94
21/3515
-
12
-
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
95
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
96
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7118
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
97
21/3377
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
98
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
99
24/4526/2
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
100
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
101
21/1352
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
102
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
103
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
104
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
105
21/2268
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
106
21/2131
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
107
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
108
21/5091
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
109
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
สถานที่ : โรงแรม S 31
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
110
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
21/3359
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
111
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8022
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
112
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
113
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
114
21/2288
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
115
23/4034
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
116
23/4106/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
117
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1683
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
118
24/4104/2
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
119
24/4104/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
120
21/1780/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
121
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
122
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
123
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2709
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
124
21/2792
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
125
21/2189
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
126
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
127
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
128
21/8408
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
129
21/5070/14
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
130
21/5085
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
131
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
132
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
133
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
21/7120
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
134
21/7140
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
135
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
136
23/4514/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
137
23/4100/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
138
24/4107/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
139
24/4921/1
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
140
21/3456/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
141
21/8309
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
142
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
143
23/4027/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
144
23/4107/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
145
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
146
23/4001
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
147
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
148
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
149
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
150
21/3428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
151
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
152
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
153
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
154
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
155
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1725
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
156
21/2176
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
157
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
158
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
159
21/2210
4.30
1.30
4.30
1.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
160
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
161
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/24
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
162
บรรยายโดย :
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
21/7288
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
163
23/4106/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
164
21/2763/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
165
24/4107/6
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
166
24/4107/7
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
167
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
168
21/1360
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
169
21/1168
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
170
21/2211
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
171
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
172
21/2198
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
173
21/2748
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
174
21/8414
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
175
21/5106
6
รอ
6
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
176
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
booking online
177
21/3447
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
178
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
179
21/7257
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
180
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
181
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
booking online
182
21/7271
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
183
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
21/2102
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
184
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
185
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
186
23/4109
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
187
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
188
24/4526/3
Promotion
-
6
-
6
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
189
24/4108/4
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
190
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
191
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
192
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
193
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
194
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
195
21/2269
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
196
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
197
21/8020
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
198
21/5073/23
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
199
21/5105
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
200
21/5108
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
201
23/4920
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
202
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
21/3350
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
203
21/3373
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
204
21/7244
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
205
21/7258
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
booking online
206
21/7269
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
207
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
208
23/4110
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
209
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
210
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
211
21/1713
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
212
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
213
21/2933
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
214
21/8021
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
215
21/3316
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
216
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
217
23/4525/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
218
23/4101/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
219
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba