ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/7203
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2773
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/5114
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์คำนึง สาริสระ
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5036/5
Promotion
รอ
รอ
รอ
รอ
19,000
VAT 1,330
20,330
21,000
VAT 1,470
22,470
close booking online
9
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
10
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/2209
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/2741
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
16
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3101/4.2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/17035
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2809
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/5070/16
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
23/4059
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
23/4115
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
25
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/1725
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/2755
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/2212
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/2106
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
30
บรรยายโดย :
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
31
23/4010/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
32
21/1375
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/1888
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
34
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
39
21/2138
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
42
21/7118
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
44
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
45
23/4525/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
46
21/1853
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
47
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
48
21/1719
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
50
21/2236
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
52
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
53
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
54
21/7705
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
55
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
56
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
57
23/4094/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
58
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
59
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
60
21/1950
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
61
21/2271
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
62
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
63
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
64
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
65
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
66
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
67
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
68
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
69
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3311
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
71
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
72
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
73
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
74
23/4100/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
75
21/2237
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
76
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
77
21/3408/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
78
23/4110/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
79
23/4114/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
80
23/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
81
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
82
21/2251
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
83
21/1352
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
84
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
85
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
86
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
87
21/2742
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
21/5112
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
89
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
90
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
91
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
92
001/1/2561/1
Promotion
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
93
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
94
21/1948
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
95
21/1168
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
96
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
97
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
98
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
99
21/2122
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
100
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
101
21/5092/7
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
102
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
103
21/5110
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
104
21/3310
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
105
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
106
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
107
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
108
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
109
21/7146
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
110
21/8426
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
111
21/1275/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
112
21/1173/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
113
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
114
23/4034/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
115
24/4901/3
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
116
24/4920/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
117
21/8430
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
118
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2205
18
6
18
6
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
119
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
120
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
121
21/1172
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
122
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
123
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
124
21/2197
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
125
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
126
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
127
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
128
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
129
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
130
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
131
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
132
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
133
21/1173/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
134
21/7134
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
135
21/7201/1/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
136
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7101/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
137
21/5115
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
138
21/8300/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
139
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
140
21/1378
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
141
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
142
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
143
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
reserve
144
21/1500
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
145
21/1712
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
146
21/2311
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
147
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
148
21/5111
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
149
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
150
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
151
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
152
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
สถานที่ : โรงแรม S 31
21/3320
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
153
21/3505
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
154
21/7131
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
155
21/5070/17
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
156
21/1275/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
157
23/4115/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
158
23/4514/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
159
21/2101
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
160
24/4106/10
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
161
21/2755/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
162
23/4901/4
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
163
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/5008
Promotion
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
164
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
165
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
166
23/4107/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
167
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
168
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
169
23/4106/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
170
21/2940
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
171
21/2751
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
172
21/5054
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
173
21/3502
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
174
23/4092/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
175
21/1282
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
176
21/1882
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
177
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
178
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
179
21/2268
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
180
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
181
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5073/26
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
182
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8022
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
183
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
booking online
184
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5104
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
185
23/4050
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
186
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
187
21/2198/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
188
24/4118/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
189
23/4920/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
190
23/4924
Promotion
3
3
3
3
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
191
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
192
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
193
21/2187
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
194
21/2193
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
195
21/2112
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
196
21/2248
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,000
VAT 560
8,560
booking online
197
21/5105
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
198
21/8504
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
199
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
200
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
201
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
202
21/3446
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
203
21/7710
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
204
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1687
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
205
23/4031/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
206
23/4101/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
207
24/4053/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
208
21/1841
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
209
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
210
21/2287
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
211
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
212
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2401
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
213
21/2395
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
214
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
215
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
216
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5034/26
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
217
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
218
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
219
21/3471
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
220
21/3612
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
221
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
222
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
223
21/5117
Promotion
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,500
VAT 315
4,815
booking online
224
21/1173/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
225
23/4115/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
226
23/4117
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
227
21/17036
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
228
24/4104/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
229
23/4922/1
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
230
21/1681
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
231
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
232
21/2295
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
233
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
234
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
235
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
236
21/2294
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
237
21/3429
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
238
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
booking online
239
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
240
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
241
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
242
21/7101/5
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
243
21/7220
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
244
21/1275/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
245
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
246
23/4109/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
247
23/4083/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
248
21/5119
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
249
24/4923/1
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
250
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
251
21/2763/1
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
252
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
253
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
254
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
255
21/8310
-
11
-
11
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
256
21/8024
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
257
23/4113/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
258
23/4521/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
259
23/4906
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
260
21/5008/3
-
รอ
-
รอ
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
261
23/4111/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba