สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 03 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2919
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

2

พฤ. 04 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

พฤ. 04 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

4

พฤ. 04 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

5

พฤ. 04 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2262
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

6

พฤ. 04 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

7

ศ. 05 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1707
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

8

ศ. 05 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

9

ศ. 05 ส.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

10

ศ. 05 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3254
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

11

ศ. 05 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5026/2
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

12

ศ. 05 ส.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

13

ส. 06 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1662
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

14

ส. 06 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
อา. 07 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
อา. 21 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5002/6
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
18 12 18 12
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342

ปิดรับจอง

15

ส. 06 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
อา. 07 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1526
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 12 - 12
9,000
VAT 630
9,630
11,000
VAT 770
11,770

ปิดรับจอง

16

ส. 06 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2758
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

ส. 06 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

18

อ. 09 ส.ค. 59
13.00-16.15 น.
21/1363
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

19

อ. 09 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1360
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

20

อ. 09 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4009/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

21

อ. 09 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

22

อ. 09 ส.ค. 59
09.00-12.15 น.
21/2386
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

23

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2702
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

24

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

25

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3426
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

26

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2381
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

27

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1350
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

28

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4001/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

29

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3705/1
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

30

พ. 10 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1645
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

31

พฤ. 11 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

32

พฤ. 11 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4057/7
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

33

พฤ. 11 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1919
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

34

พฤ. 11 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2930
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

35

อ. 16 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4031/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

36

อ. 16 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5025/2
บรรยายโดย : อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

37

อ. 16 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1670
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

38

อ. 16 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2374
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

39

อ. 16 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5016/5
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416

ปิดรับจอง

40

อ. 16 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

41

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

42

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3287
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

43

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

44

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

45

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2269
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

46

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3127
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

ปิดรับจอง

48

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3351/1
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

49

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4505/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

50

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2795
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

51

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

52

พ. 17 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

53

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

54

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3370/1
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

55

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4062/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

56

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

57

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1160
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

58

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2138
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

59

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5010/8
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

60

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

61

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2370
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
9 9 9 9
28,000
VAT 1,960
29,960
30,000
VAT 2,100
32,100

ปิดรับจอง

62

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1372/1
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- รอ - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

63

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

64

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4520/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

65

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3408
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

66

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1793
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

67

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5029/2
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

68

พฤ. 18 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2125
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

69

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3486
บรรยายโดย : อาจารย์จรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

70

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/1
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

71

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4043/1
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

72

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5022/3
บรรยายโดย : อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

73

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1145
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

74

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

75

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3246
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

76

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2375
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

77

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

78

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980

ปิดรับจอง

79

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4059/4
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

80

ศ. 19 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4509
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

81

ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1832
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

82

ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/4068/2
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

83

ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

84

ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1715
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

85

ส. 20 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1879
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

86

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1888
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

87

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

88

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4069/5
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

89

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1882
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

90

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2300
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

ปิดรับจอง

91

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

92

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4025/1
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

93

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4066/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

94

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5032
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

95

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

96

อ. 23 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4904/6
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

97

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

98

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4065/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

99

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4019/4
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

100

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

101

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4041/2
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

102

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3607
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

103

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

104

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/5
บรรยายโดย : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

105

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

106

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4059/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

107

พ. 24 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5033
บรรยายโดย : อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

108

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5034
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
12 - 12 -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

109

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3303
บรรยายโดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

110

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

111

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4520/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

112

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4515/4
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

113

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
23/4903
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

114

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

115

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/3506
บรรยายโดย : อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

116

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2716
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

117

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3101/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

118

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12 - 12 -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

119

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4023/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

120

พฤ. 25 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

121

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

122

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

123

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4034/2
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

124

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1849
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

125

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1939
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
1.30 10.3 1.30 10.3
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

126

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

127

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2114
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

128

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3202
บรรยายโดย : ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

129

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

130

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3372
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

131

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5022/4
บรรยายโดย : อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

132

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2932
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

133

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3429
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

134

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/5037
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

135

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

136

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1869
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

137

ศ. 26 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4059/3
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

138

ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1519
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

139

ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2109
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

140

ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1663
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

141

ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4027
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

142

ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1840
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

143

ส. 27 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

144

อา. 28 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4035
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

145

จ. 29 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4520
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

146

จ. 29 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

147

จ. 29 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

148

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

149

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3115
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

150

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

151

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3260/1
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

152

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/5034/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
รอ - รอ -
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095

153

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/2391
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

154

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2322/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

155

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4902/4
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

156

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

157

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
24/4907/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

158

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

159

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4002
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

160

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

161

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4069/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

162

อ. 30 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4019/1
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

163

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3428
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280

164

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/1829
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

165

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

166

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4504/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

167

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3118
บรรยายโดย : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

168

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
23/4042/9
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498

169

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

170

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2930/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รอ - รอ -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

171

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2721
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

172

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.30 น.
21/2930/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

173

พ. 31 ส.ค. 59
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :