สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

อ. 01 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4053
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
3 3 3 3
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

2

อ. 01 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2802
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

3

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3101/3
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

4

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2212/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

5

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4010/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

6

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3306
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

7

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3110
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523

8

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2722
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

9

พ. 02 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1882
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

10

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3455
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

11

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

12

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3381/1
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

13

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3247
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

14

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1824
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

15

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4015/1
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

16

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1531
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

17

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2390/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

18

พฤ. 03 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 04 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/5017
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025

ปิดรับจอง

19

ศ. 04 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2809
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

20

ศ. 04 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1520
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

21

ศ. 04 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4505/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

22

จ. 07 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4046/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

23

อ. 08 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

24

อ. 08 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4049/1
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

25

อ. 08 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

26

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2389/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

27

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2783
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

28

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1708
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

29

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3426
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

30

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3409
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

31

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3371
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

32

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

33

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2295
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

34

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1670
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

35

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/17007
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

36

พ. 09 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4508/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

37

พฤ. 10 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

38

ศ. 11 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4003/5
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

39

ศ. 11 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1148
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

40

ส. 12 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4045/2
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

41

ส. 12 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1898
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

42

อา. 13 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4051/2
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

43

จ. 14 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2236
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

44

จ. 14 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4016/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

45

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1927
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

46

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4049/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

47

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1939
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1.30 10.3 1.30 10.3
5,500
VAT 385
5,885
6,500
VAT 455
6,955

48

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

49

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

50

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4025/12
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

51

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2370
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
9 9 9 9
28,000
VAT 1,960
29,960
30,000
VAT 2,100
32,100

52

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2246
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

53

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1671
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

54

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/9
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

55

อ. 15 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2924
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

56

อ. 15 ธ.ค. 58
13.00-16.30 น.
23/4054/6
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

57

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1928
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

58

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2807
บรรยายโดย : ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

59

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1282
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

60

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4510/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

61

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

62

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4048/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

63

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

64

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4050/4
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

65

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2791
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

66

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/5007/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12 - 12 -
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490

67

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1254
บรรยายโดย : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
- 6 - 6
9,500
VAT 665
10,165
12,000
VAT 840
12,840

68

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2390/2
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

69

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4500/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

70

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2125
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

71

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1511
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

72

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/10
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

73

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2929
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

74

พ. 16 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3250
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

75

พฤ. 17 ธ.ค. 58
13.00-16.30 น.
23/4054/4
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

ปิดรับจอง

76

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4050/11
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

77

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1921/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

78

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

79

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2702
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

80

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3605
บรรยายโดย : อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

81

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1652
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

82

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

83

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

84

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3351
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

85

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2114
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
3 3 3 3
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

86

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4052/2
บรรยายโดย : อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

87

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

88

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3505
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

89

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1344
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

90

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-12.00 น..
23/4054/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

91

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3159
บรรยายโดย : อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

92

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2203
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
13 - 13 -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

93

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4001/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

94

พฤ. 17 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

95

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3454
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

96

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2218
บรรยายโดย : อาจารย์สมชาย วิวัฒนวัฒนา
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

97

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

98

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1921
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

99

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4034/3
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

100

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2365
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

101

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2201
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

102

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4031/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

103

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/17003
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

104

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2930
บรรยายโดย : อาจารย์ภัทรคม เกษสำลี
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

105

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3107
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

106

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3370/1
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

107

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

108

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/5010
บรรยายโดย : อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
- รอ - -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

109

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4502/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

110

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

111

ศ. 18 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

112

ส. 19 ธ.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/17001
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

113

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/17006
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

114

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

115

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

116

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4017/1
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

117

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/17000
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

118

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

119

ส. 19 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

120

อา. 20 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4031/2
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

121

จ. 21 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2716
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

122

จ. 21 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2212/1
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

123

จ. 21 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4033/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

124

จ. 21 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2252
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

125

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2115
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

126

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
23/4507/4
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,300
VAT 301
4,601

127

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4014/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
12 - 12 -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

128

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2324
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

129

อ. 22 ธ.ค. 58
13.00-16.30 น.
23/4504/7
บรรยายโดย : อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3 - 3 -
800
VAT 56
856
1,300
VAT 91
1,391

130

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1149
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

131

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

132

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

133

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2803
บรรยายโดย : อาจารย์เมธี แสงมณี
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

134

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4029/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

135

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

136

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4509/2
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

137

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1924
บรรยายโดย : อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

138

อ. 22 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2916
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

139

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.มนตรี ช่วยชู
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

140

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4502/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

141

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1145
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

142

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

143

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4516
บรรยายโดย : อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

144

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3462
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

145

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2131
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3.30 3 3.3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

146

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2704
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

147

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1702
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

148

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4042/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

149

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2927
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885

150

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4012/7
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

151

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

152

พ. 23 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3208
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

153

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/17005
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

154

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3604
บรรยายโดย : อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

155

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1284
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

156

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4011/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

157

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4045/3
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

158

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2254
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

159

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1286
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

160

พฤ. 24 ธ.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

161

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2757
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6.30 - 6.30 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

162

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

163

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

164

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4050/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

165

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2922
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6.30 - 6.30 -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

166

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2758
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

167

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/10
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

168

ศ. 25 ธ.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3 - 3
1,700
VAT 119
1,819
2,000
VAT 140
2,140

169

ศ. 25 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

170

ส. 26 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4001/4
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

171

ส. 26 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4048/2
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

172

อา. 27 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4025/8
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

173

จ. 28 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4029/3
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

174

อ. 29 ธ.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4023/4
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :