สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 01 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2795/1
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

2

พฤ. 02 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 03 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
พฤ. 09 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/5002
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
15 15 15 15
9,500
VAT 665
10,165
10,500
VAT 735
11,235

ปิดรับจอง

3

ศ. 03 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2773
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

4

อ. 07 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1164
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

5

พ. 08 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1283
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

6

พ. 08 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2799
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

7

พ. 08 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2920
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

8

พฤ. 09 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

9

พฤ. 09 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2313/1
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

10

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

11

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2276
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

12

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
ส. 11 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4014/3
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
12 - 12 -
2,200
VAT 154
2,354
2,700
VAT 189
2,889

ปิดรับจอง

13

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2749
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

14

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

15

ศ. 10 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2809
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

16

ส. 11 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1711
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

17

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1728
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

18

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2768
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

19

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1668
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

20

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4010/5
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

21

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-12.00 น..
21/3513
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,500
VAT 105
1,605
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

22

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1727
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

23

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2765
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

24

อ. 14 ก.ค. 58
13.00-16.00 น.
21/3514
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
1,700
VAT 119
1,819
2,200
VAT 154
2,354

ปิดรับจอง

25

อ. 14 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2390
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

26

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3120
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

27

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3213
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

28

พ. 15 ก.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1529
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

29

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4004/5
บรรยายโดย : อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
- 6 - 6
900
VAT 63
963
1,400
VAT 98
1,498

ปิดรับจอง

30

พ. 15 ก.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1528
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 3 - 3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675

ปิดรับจอง

31

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2365
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

32

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1368
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

33

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4015/3
บรรยายโดย : อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

34

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3504
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

35

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2197
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

36

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4502/5
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

37

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

38

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1148
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

39

พฤ. 16 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2389
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

40

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4016/5
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

41

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3302
บรรยายโดย : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

42

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2915
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

43

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2797
บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

44

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3601
บรรยายโดย : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

45

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

46

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2921
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

47

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2775
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

48

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3123
บรรยายโดย : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

49

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

50

ศ. 17 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2251
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

51

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1362
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- 6 - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

52

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4017/5
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

53

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1857
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

54

ส. 18 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1937
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

55

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

56

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2743
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

57

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-12.15 น.
21/1159
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

58

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2722
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

59

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1135
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

60

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4023/12
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

61

อ. 21 ก.ค. 58
13.00-16.15 น.
21/1155
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 3 - -
1,600
VAT 112
1,712
2,000
VAT 140
2,140

ปิดรับจอง

62

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2196
บรรยายโดย : อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
- 6.30 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

63

อ. 21 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2120
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

64

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3609
บรรยายโดย : อาจารย์พิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

65

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

66

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1639
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

67

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2271
บรรยายโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

68

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4017/6
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

69

พ. 22 ก.ค. 58
13.00-16.00 น.
001/58
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- - - -
800
VAT 56
856
800
VAT 56
856

ปิดรับจอง

70

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

71

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1718
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

72

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2703
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

73

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4023/14
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

74

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3248
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

75

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4006/5
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

76

พ. 22 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
6,800
VAT 476
7,276
7,800
VAT 546
8,346

ปิดรับจอง

77

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2102
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

78

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1889
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

79

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4012/2
บรรยายโดย : อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6 - 6 -
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461

ปิดรับจอง

80

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3512
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

81

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3260/1
บรรยายโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

82

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1721
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - -
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420

ปิดรับจอง

83

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4504/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

84

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2112
บรรยายโดย : รศ.สริตา บุนนาค
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

85

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3250
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์วรมัย ตุงคะสมิต
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

86

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4009/5
บรรยายโดย : ผศ.สุวิมล กิตติสุวรรณ์
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

87

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700

ปิดรับจอง

88

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
24/4504/3
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

89

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3221
บรรยายโดย : อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

90

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1853
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
3 3 3 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

91

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/2346
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

92

พฤ. 23 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/3
บรรยายโดย : อาจารย์รำไพ โกมารทัต
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

93

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1938
บรรยายโดย : ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

94

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3108
บรรยายโดย : อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
- - - -
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959

ปิดรับจอง

95

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/2
บรรยายโดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

96

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1713
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

97

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1241/1
บรรยายโดย : อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

98

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3310
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

99

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2709
บรรยายโดย : ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6.30 - 6.30 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

100

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-12.00 น..
21/3455
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
700
VAT 49
749
1,200
VAT 84
1,284

ปิดรับจอง

101

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2803
บรรยายโดย : อาจารย์เมธี แสงมณี
3 3 3 3
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

102

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3352
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

103

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4024/1
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์คำนึง สาริสระ
3 3 3 3
2,900
VAT 203
3,103
3,400
VAT 238
3,638

ปิดรับจอง

104

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2798
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6.30 - 6.30 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

105

ศ. 24 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1829
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

106

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4018/5
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
- 6 - 6
1,200
VAT 84
1,284
1,700
VAT 119
1,819

ปิดรับจอง

107

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1153
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
3,400
VAT 238
3,638
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

108

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3401/1
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

109

ส. 25 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

110

จ. 27 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4019/5
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

111

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1507
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

112

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/1352
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

113

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-17.00 น.
21/2383
บรรยายโดย : อาจารย์คำนึง สาริสระ
3.30 3 3.30 3
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

114

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6 - 6 -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

115

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4025/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
 สถานที่ : โรงแรมอินทรา
6 - 6 -
1,500
VAT 105
1,605
1,800
VAT 126
1,926

ปิดรับจอง

116

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2313
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3 3 3 3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

117

อ. 28 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2913
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

118

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3241
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

119

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1729
บรรยายโดย : อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

120

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4505/5
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,000
VAT 70
1,070
1,500
VAT 105
1,605

ปิดรับจอง

121

พ. 29 ก.ค. 58
13.00-16.00 น.
21/3455/1
บรรยายโดย : อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
700
VAT 49
749
1,200
VAT 84
1,284

ปิดรับจอง

122

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3209
บรรยายโดย : รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

123

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
23/4507/1
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
2,800
VAT 196
2,996
3,300
VAT 231
3,531

ปิดรับจอง

124

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/2901
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

125

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,200
VAT 224
3,424
3,900
VAT 273
4,173

ปิดรับจอง

126

พ. 29 ก.ค. 58
09.00-16.00 น.
21/3417
บรรยายโดย : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

127

พฤ. 30 ก.ค. 58
09.00-16.30 น.
21/1928
บรรยายโดย : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
- 6 - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทรสาร (02) 556-1611
ตารางสัมมนาประจำเดือน :