ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
3
21/3371
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
21/5033
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
21/3312
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7285
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
11
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/5059
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/5058
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
21/7249
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351/1
Promotion
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
19
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
20
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/7209
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
22
21/7213/1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
23
21/3370/1
Promotion
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
24
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
25
21/7242
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
26
21/3333
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
27
21/5019
Promotion
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
28
21/7707
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
29
21/7204
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
30
21/3356
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
31
21/5012/3
Promotion
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
32
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
33
21/7272
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
34
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป