การวางแผนภาษีจากกฎหมายปี 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบุคคลธรรมดา ผลกระทบบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจและนายจ้าง

รหัสหลักสูตร : 21/8010

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • สรุปครบ จบทุกประเด็นจากการเปลี่ยนแปลงภาษีสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • สรุปหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงภาษีทั้งหมดของบุคคลธรรมดา
 • รับฟรี! ตารางภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560
 • 8 วิธีการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
 • การวางแผนภาษีสำหรับคนโสดและคนมีคู่สมรส
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 • การยกเว้นรายจ่าย 2 เท่า สำหรับบุคคลธรรมดาที่จดจัดตั้งบริษัท

หัวข้อสัมมนา

• การวางแผนภาษีจากกฎหมายปี 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลง...สำหรับบุคคลธรรมดา
ผลกระทบบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจและนายจ้าง

1. การเปลี่ยนแปลงภาษีครั้งใหญ่สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2560

 • การเปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่าย จากเดิมเป็น 50% แต่ไม่เกิน 100,000มีหลักเกณฑ์อย่างไร เงินได้ประเภทอะไรบ้าง
 • การหักค่าใช้จ่ายสำหรับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งสิทธิหรือสิทธอย่างอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับ 40(7) และ (8)

2. การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายและการวางแผนภาษี

 • เงินได้ที่ได้รับสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
 • 40 (1) และ 40(2) เป็นเงินได้อะไรบ้าง
 • ค่ากู๊ดวิลล์, ค่าสิทธิ, ลิขสิทธิ์ หักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด
 • วางแผนการรับเงินอย่างไรให้หักค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด

3. การหักค่าลดหย่อนกับการวางแผนภาษี

 • การหักค่าลดหย่อนส่วนตัวที่ได้เพิ่มขึ้น
 • การหักลดหย่อนภริยา กรณีแยกยื่น/ยื่นรวมหักอย่างไร
 • กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ต่างฝ่ายต่างยื่นแบบ ต้องคำนวณค่าลดหย่อนอย่างไร
 • การวางแผนการมีบุตรเพื่อใช้สิทิทางภาษี
 • ค่าการศึกษาของบุตรได้เพิ่มขึ้นหรือไม่
 • จำนวนบุตรที่จะได้สิทธิหักลดหย่อน (บุตรชอบด้วยกฎหมาย/บุตรบุญธรรม)
 • การวางแผนการรับบุตรบุญธรรมกับการลดหย่อนทางภาษี

4. การวางแผนการลดหย่อนของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล

5. การวางแผนภาษีสำหรับคนโสด

6. การวางแผนภาษีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้

 • การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้สูงสุดเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาทได้ประโยชน์อย่างไร
 • 150,000บาท ยังได้สิทธิยกเว้นหรือไม่

7. ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายบัญชีต้องแก้ไขอะไรบ้างในโปรแกรมเงินเดือน

 • อะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเข้าไปในโปรแกรม
 • กรณีไม่ได้แก้ไขในโปรแกรมเงินเดือนจะมีผลกระทบกับลูกจ้างอย่างไร
 • กรณีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนของพนักงานอัตราเดิมจะแก้ไขอย่างไร
 • กรณีที่มีลูกจ้างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคำนวณภาษีแตกต่างกันหรือไม่

8. “วิชาชีพอิสระ” กับการวางแผนภาษี

9. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเงินได้ที่ได้จากการรับเหมา 40(7) และการพาณิชย์ 40(8)

 • ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่ายของกิจการรับเหมาและการพาณิชย์
 • กรณีที่ผู้มีเงินได้จากการรับเหมาหรือการพาณิชย์ต้องการหักค่าใช้จ่ายมากกว่า 60% ต้องวางแผนอย่างไร
 • เอกสารที่สามารถใช้หักค่าใช้จ่ายตามจริงต้องเป็นอย่างไร
10. 8 วิธีการวางแผนภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องไม่พลาด
 • การเลือกใช้สิทธิประโยชน์จากเกณฑ์เงินสดช่วยวางแผนภาษีได้อย่างไร
 • ทำรายได้ให้เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้น
 • การเลือกใช้หักค่าใช้จ่ายแบบอัตราเหมาตามประเภทเงินได้
 • การวางแผนการใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น
 • การกำหนดแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ

11. รายได้ขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียภาษี

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงานอย่างเดียว
 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงานและเงินได้ประเภทอื่นด้วย

12. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีครั้งใหญ่สำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ

 • ผลกระทบจากการหักค่าใช้จ่ายได้น้อยลง
 • การจดจัดตั้งบริษัทกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • การวางแผนภาษีเพื่อเสียภาษีได้ถูกต้อง
 • การเปรียบเทียบระหว่างการเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

13. การเปรียบเทียบการเสียภาษีระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลสามารถประหยัดภาษีอย่างไร

14. สิทธิประโยชน์จากการจดจัดตั้งบริษัทสำหรับบุคคลธรรมดา

 • การยกเว้นภาษีจากการโอนทรัพย์สินเป็นของบริษัท
 • การยกเว้นภาษี 5 รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับกิจการที่เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

15. ความสำคัญของเอกสารในการเสียภาษีของบุคคลธรรมดาที่จะยื่นในปี 2561

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์)
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :