ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2560     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
- ภาษีกับความมั่นคั่ง Tax and Wealth
- ปัญหาของสินทรัพย์ถาวรมุมมองภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง
- ภาระภาษีของบริษัทต่างประเทศ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่ ?
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
- อยู่อย่างไรในยุค 4.0
- HR BEST PRACTICES
- "มีสิทธิประกันสังคม"...ตัดสิทธิที่พึ่งได้ตามกฎหมายอื่นหรือไม่ ?
- เจอลูกน้องที่ DEADWOOD ต้องทำอย่างไร ?
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
- แนวปฏิบัติในการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2559
- สินทรัพย์ถาวรประเด็นทางภาษีอากร
- เตรียมตัวให้พร้อมป้องกันทั้งค่าปรับและเงินเพิ่ม (ตอนที่ 1)
- มาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกรมสรรพากร
ดูรายละเอียด วารสาร